پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (29), شماره (3), سال (2014-6) , صفحات (817-834)

عنوان : ( شناسایی و تحلیل امکانات و قابلیت‌های کمکی و راهنمایی در نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایرانی )

نویسندگان: محمد زره ساز , سیدرحمت اله فتاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و تحلیل امکانات و قابلیت‌های راهنمایی و کمک در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایرانی بر پایه پنج معیار بازنمون، محتوا، قالب، سبک، و دسترسی به اطلاعات راهنماها است. پژوهش حاضر یک پژوهش پیمایشی- توصیفی و از نوع کاربردی است. سیزده کتابخانه دیجیتالی ایرانی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ ها در این پژوهش یک سیاهه وارسی پژوهشگرساخته است. میانگین وضعیت کلی امکانات و قابلیت‌های راهنمایی و کمک کتابخانه‌های دیجیتالی مورد بررسی (39 از 100) نشان‌دهندۀ وضعیت ضعیف این امکانات و قابلیت‌ها در کتابخانه‌های دیجیتالی ایرانی است. در بررسی تک‌تک معیارهای تعریف‌شده مشخص شد که تنها وضعیت امکانات کمک و راهنمایی کتابخانه‌های دیجیتالی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی و آستان قدس از منظر معیار بازنمون بهتر از سطح متوسط (50 درصد) است. همچنین در میان 13 کتابخانه‌ دیجیتالی ایرانی مورد بررسی در رابطه با معیار «محتوا»، شش کتابخانه، از منظر معیار «قالب» پنج کتابخانه، هفت کتابخانه از منظر معیار «سبک»، و در معیار «دسترسی به اطلاعات راهنما» تنها سه کتابخانه دارای شرایطی بهتر از سطح متوسط هستند. کتابخانه دیجیتالی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آستان قدس، و نور در رتبه‌های بالا قرار گرفته‌اند. دیگر کتابخانه‌های دیجیتالی مورد بررسی با داشتن درصدهای پایین‌تر از متوسط در رتبه‌های بعدی قرار دارند، که نشان‌دهنده وضعیت ضعیف این کتابخانه‌های دیجیتالی از نظر قابلیت‌ها و امکانات کمکی است.

کلمات کلیدی

, کتابخانه‌های دیجیتالی, قابلیت‌ها و امکانات کمک, راهنمایابی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044565,
author = {زره ساز, محمد and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {شناسایی و تحلیل امکانات و قابلیت‌های کمکی و راهنمایی در نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایرانی},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2014},
volume = {29},
number = {3},
month = {June},
issn = {2251-8223},
pages = {817--834},
numpages = {17},
keywords = {کتابخانه‌های دیجیتالی، قابلیت‌ها و امکانات کمک، راهنمایابی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تحلیل امکانات و قابلیت‌های کمکی و راهنمایی در نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایرانی
%A زره ساز, محمد
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2014

[Download]