پنجمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور , 2014-09-02

عنوان : ( تاثیر کاربری اراضی شهر مشهد بر توزیع مکانی آلودگی هوایناشی از CO،در محیطGIS )

نویسندگان: محمد شکوهیان , روزبه شاد , هادی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بزرگ ترین ویژگی های قرن حاضر، سوق بشر و جوامع به سوی مدرنیته و تمرکز بی سابقه جمعیت در کلان شهرها می باشد. این امر علیرغم فواید مطلوبش،محیط زیست را در معرض تهدید های جدی و جدیدی قرار داده، که در این میان می توان به موضوع آلودگی هوا اشاره نمود.منواکسید کربن، به دلیل تأثیر قابل توجه بر سلامت انسان، به عنوان یکی از مهمترین آلایندههای هوا به شمار رفته و از آن به عنوان آلاینده مسئول کاهش کیفیت هوا در روز های غیر بهداشتی یادمی شود. در اینمقاله که با هدف ارزیابی نقش پراکندگی کاربری های مختلف بر آلودگی هوایشهر مشهد، پرداخته شده است، سعی بر این است که بتوان مدلی، با توجه به داده های موجود از قبیل جمعیت، مساحت و موقعیت مکانی کاربری ها و همچنین داده های ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، تهیه نموده و میزان همبستگی بین پارامترهای ذکر شده را تعیین نماییم. تحلیل های مربوطهدر محیط GISArcو تکنیک های موجود در آن از قبیل Band Collection StatisticsDensity Kernel, Keriging , و... انجام شده است. و در این مسیر نتایج متعددی بدست آمده از جمله این که، جمعیت کاربری ها، موثرترین پارامتر از میان پارامتر های تاثیرگذار بر پراکندگیکاربری های مختلف می باشد. و دیگر اینکه بیشترین مقدار ضریب همبستگی بدست آمده از میان رسترهای موجود (0.241) بیانگریک رابطه ضعیف ولی معنی دار میان، رستر تاثیر کاربری های مختلف بر روی توزیع مکانی آلودگی هوا ناشی از CO در مشهد می باشد.

کلمات کلیدی

, کاربری اراضی, آلودگی هوا, ضریب همبستگی, Kriging, .Band Collection Statistics
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044569,
author = {شکوهیان, محمد and شاد, روزبه and حسینی, هادی},
title = {تاثیر کاربری اراضی شهر مشهد بر توزیع مکانی آلودگی هوایناشی از CO،در محیطGIS},
booktitle = {پنجمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {کاربری اراضی، آلودگی هوا، ضریب همبستگی، Kriging، .Band Collection Statistics},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کاربری اراضی شهر مشهد بر توزیع مکانی آلودگی هوایناشی از CO،در محیطGIS
%A شکوهیان, محمد
%A شاد, روزبه
%A حسینی, هادی
%J پنجمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
%D 2014

[Download]