پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (263-266)

عنوان : ( اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار در استان های خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: زهره مرادی , بهروز جعفرپور , محمدعلی سبک خیزخیاط ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از (CGMMV) آلودگیهای ویروسی یکی از عوامل محدود کننده تولید کدوییان در ایران است . ویروس موزائیک پیسک سبز خیار ویروس های مهم آلوده کننده کدوییان است که سبب خسار ت جدی و مهمی در مراحل اولیه رشد به این گیاهان می شود. به منظور ردیابی این ویروس 1388 تعداد 220 نمونه مشکوک به آلودگی از برگ های بوته های ارقام مختلف خیار، کدو، هندوانه، خربزه، طالبی، گرمک از مزارع طی سال های 1389 مختلف کدو ییان و گلخانه های خیار استان های خراسان رضوی و شمالی جمع آوری و تحت شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل گردید . آلودگی 47 نمونه به اثبات رسید . عصاره برخی از این نمونه ها به چند گونه گیاه محک مایه زنی شد و بر اساس ظهور DAS-ELISA با انجام آزمون CGMMV به استخراج RNXTM(-Plus) کل از نمونه های الایزا مثبت با استفاده از محلول RNA . علایم و بررسی مجدد با آزمون الایزا وجود آلودگی تایید گردید با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی منطبق بر ژن کد کننده پروتئین پوششی ویروس انجام شد . پس از الکتروفورز RT- PCR شد و واکنش 420 مشاهده گردید. نتایج این تحقیق اولین گزارش از وجود آلودگی به ویروس موزائیک bp 1% باندی معادل / بر روی ژل آگارز 7 PCR محصول پیسک سبز خیار در مناطق مختلف استان های خراسان رضوی و شمالی می باشد.

کلمات کلیدی

, ویروس موزائیک پیسک سبز خیار, استان های خراسان رضوی و شمالیRT-PCR , DAS-ELISA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044578,
author = {مرادی, زهره and جعفرپور, بهروز and سبک خیزخیاط, محمدعلی},
title = {اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار در استان های خراسان رضوی و شمالی},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {August},
issn = {2980-8170},
pages = {263--266},
numpages = {3},
keywords = {ویروس موزائیک پیسک سبز خیار،استان های خراسان رضوی و شمالیRT-PCR ،DAS-ELISA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار در استان های خراسان رضوی و شمالی
%A مرادی, زهره
%A جعفرپور, بهروز
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2014

[Download]