علوم کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز, دوره (8), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (239-241)

عنوان : ( ارزیابی مدلهای رگرسیونی برای توصیف واکنش جوانه زنی به دما در عدس (Lens culinaris Medik) )

نویسندگان: سمانه رهبان , قربانعلی رسام , بنیامین ترابی , اصغر خوشنودیزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین دماهای کاردینال و ساعت بیولوژیک مورد نیاز برای جوانه زنی عدس با استفاده از مدلهای رگرسیون خطی و غیرخطی انجام گرفت . برای این منظور آزمایشی در اتاقک رشد به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید . سه رقم عدس شامل گچساران، کیمیا و بیله سوار تحت هفت دمای ثابت 35،30،25،20،15،10،5 درجه سلسیوس تیمارهای آزمایش را تشکیل دادند . رابطه بین سرعت جوانه زنی و دما با استفاده از مدل های بتا، دندان مانند و دوتکه ای مورد ارزیابی قرار گرفت . برای انتخاب مدل برتر از میان مدل های مختلف از شاخص های آماری جذر میانگین مربع انحرافات، ضریب تبیین، ضریب تغییرات و ضرایب رگرسیونی ساده خطی استفاده شد. نتایج برازش مدلها نشان داد که واکنش جوانه زنی عدس به دما به وسیله تابع دوتکه ای نسبت به سایر مدلها بهتر توصیف گردید. با استفاده از مدل دوتکه ای دمای پایه ارقام از 0.89 تا 1/23 درجه سلسیوس دمای مطلوب از23/41 تا 26/94 درجه سلسیوس و دمای سقف از 35/15 تا 45 درجه سلسیوس برآورد گردید . مقایسه پارامترهای برآورده شده با استفاده از مفهوم حدود اطمینان در سطح احتمال 95 درصد نشان داد که به لحاظ دمای پایه اختلاف معنی داری بین ارقام عدس وجود نداشت ولی از نظر دمای مطلوب و دمای سقف اختلاف بین ارقام معنی دار بود. تعداد ساعت بیولوژیک مورد نیاز برای جوانه زنی بذر ارقام از 25/43 تا31/37 ساعت متغیر بود و از این نظر اختلاف معنی داری بین آنها وجود داشت. اطلاعات حاصل از این تحقیق می تواند در پیش بینی جوانه زنی ارقام عدس استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, دما, عدس, مدلهای ریاضی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044579,
author = {رهبان, سمانه and رسام, قربانعلی and بنیامین ترابی and خوشنودیزدی, اصغر},
title = {ارزیابی مدلهای رگرسیونی برای توصیف واکنش جوانه زنی به دما در عدس (Lens culinaris Medik)},
journal = {علوم کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز},
year = {2014},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-9341},
pages = {239--241},
numpages = {2},
keywords = {جوانه زنی، دما، عدس، مدلهای ریاضی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدلهای رگرسیونی برای توصیف واکنش جوانه زنی به دما در عدس (Lens culinaris Medik)
%A رهبان, سمانه
%A رسام, قربانعلی
%A بنیامین ترابی
%A خوشنودیزدی, اصغر
%J علوم کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز
%@ 1735-9341
%D 2014

[Download]