مطالعات افکار عمومی, دوره (3), شماره (9), سال (2014-4) , صفحات (205-225)

عنوان : ( منطق های سه گانه ارتباط تکنولوژی اطلاعات و سیاست )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکنولوژی ها واسط میان انسان و واقعیت قرار می گیرند و به گونه ای تداوم حواس بشر محسوب می شوند. تکنولوژی تنها ابزار نیست ، بلکه با ورود تکنولوژی های جدید، جهان زیست و کلیت روابط انسانی دگرگون میشود . شیوه زیست ، تجربه ها و اغلب رویدادهای زندگی انسان و حتی اندیشه او تحت تاثیر تکنولوژی قرار دارد. انسان ها در عصر جدیدی به سر می برند که با نام های عصر اطلاعات ، قرن تکنولوژی های اطلاعاتی، دوره پسامدرن و پساصنعتی شناخته شده است . برخی آنقدر تحولات تکنولوژیک قرن بیست و یکم را جدی قلمداد میکنند که صحبت از آینده ای پسا انسانی می گردد، آینده ای که در منطق جهان زیست مدرن فهم نشدنی است ، به این معنا که علاوه بر دوسویه های علمی ذهن و عین ، حیطه ای به نام فضای سایبر یا مجازی به زندگی بشر وارد شده است . این نوشتار با محوریت قرار دادن تکنولوژی اطلاعات برآن است که تاثیر رخدادهای عمیق عصر اطلاعات بر عرصه سیاست را مورد واکاوی قرار دهد . برای این منظور اغلب گونه های معروف و منطق های مشهور آکادمیک به کمک گرفته شده اند تا در قالب سه منطق شناخته شده همدلانه ، میانه رو و رادیکال به نحوه ارتباط تکنولوژی اطلاعات و سیاست پرداخته شود . در این نوشتار سعی می گردد به هر آنچه به لحاظ روشی در حیطه امکان فکر کردن در مورد تکنولوژی اطلاعات و سیاست وجود دارد ، به شکل کاملا منظم و سامان مند پرداخته شود . این نوشتار همه صورت های آگاهی در مورد رابطه تکنولوژی اطلاعاتی با قدرت را تحلیل می کند .بدون درک این منطق ها سیاست گذاری های مختلف در قرن بسیت و یکم مبنای آشفته پیدا خواهند کرد.

کلمات کلیدی

, تکنولوژی اطلاعات, سیاست, منطق های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044581,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {منطق های سه گانه ارتباط تکنولوژی اطلاعات و سیاست},
journal = {مطالعات افکار عمومی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {9},
month = {April},
issn = {2322-3642},
pages = {205--225},
numpages = {20},
keywords = {تکنولوژی اطلاعات، سیاست، منطق های ارتباط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منطق های سه گانه ارتباط تکنولوژی اطلاعات و سیاست
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J مطالعات افکار عمومی
%@ 2322-3642
%D 2014

[Download]