سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی اثرات متقابل تنش خشکی و قارچ میکوریز بر خصوصیات مورفولوژیکی و جذب عناصر در گیاه لوبیا )

نویسندگان: الهام آشیانی , علی گنجعلی , غلامرضا بخشی خانیکی , الهه طبسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ های میکوریزایی

کلمات کلیدی

تنش خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044599,
author = {الهام آشیانی and گنجعلی, علی and غلامرضا بخشی خانیکی and طبسی, الهه},
title = {بررسی اثرات متقابل تنش خشکی و قارچ میکوریز بر خصوصیات مورفولوژیکی و جذب عناصر در گیاه لوبیا},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تنش خشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات متقابل تنش خشکی و قارچ میکوریز بر خصوصیات مورفولوژیکی و جذب عناصر در گیاه لوبیا
%A الهام آشیانی
%A گنجعلی, علی
%A غلامرضا بخشی خانیکی
%A طبسی, الهه
%J سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2014

[Download]