سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18

عنوان : ( ارزیابی پروفیل مناسب در آزمایش بادکردگی آزاد لوله فولاد ضد زنگ 316 جهت تعیین خواص مواد لوله ای )

نویسندگان: بهزاد فتوتی , عبدالرحمان جامی الاحمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی خواص مواد لوله ای با استفاده از آزمایش هیدرولیکی بادکردگی آزاد لوله به همراه روشی تحلیلی است. برای انجام آزمایشات دستگاهی ساخته شد و پنج قطعه لوله از جنس فولاد ضد زنگ 316 مورد آزمون قرار گرفتند فشار داخلی ، کمترین ضخامت لوله در ناحیه ی بادکردگی و بیشترین ارتفاع بادکردگی برای هر پنج نمونه اندازه گیری شدند. با تخمین پروفیل بادکردگی به وسیله ی اس پی لاین(Spline) و محاسبه ی شعاع انحنای این پروفیل، و داشتن کمیت های اندازه گیری شده از آزمایش، برای هر نمونه ی آزمایش یک تنش موثر و کرنش موثر متناظر آن تعیین شدند. با استفاده از روش کمترین مربعات و رابطه ی تنش-کرنش لودویک (Ludwik) پارامترهای مجهول این رابطه و در نتیجه رابطه ی تنش-کرنش ماده لوله-ای فولاد ضد زنگ 316 به دست می آید. برای مقایسه با نتایج آزمون بادکردگی بر روی نمونه های بریده شده از جهت طولی لوله، آزمایش تست کشش انجام گردید. با استفاده از رفتار مکانیکی ماده ی لوله ای که از آزمایش بادکردگی لوله به دست آمد، شبیه سازی این آزمایش در آباکوس انجام شد و از نتایج آن برای صحه گذاری بر نتایج تجربی استفاده گردید. نتایج نشان داد که روش ارائه شده در این مقاله برای به دست آوردن رفتار مکانیکی مواد لوله ای از دقت بالایی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, آزمایش بادکردگی لوله, خواص مواد لوله¬ای, پروفیل بادکردگی آزاد, اس پی لاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044609,
author = {فتوتی, بهزاد and جامی الاحمدی, عبدالرحمان},
title = {ارزیابی پروفیل مناسب در آزمایش بادکردگی آزاد لوله فولاد ضد زنگ 316 جهت تعیین خواص مواد لوله ای},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمایش بادکردگی لوله، خواص مواد لوله¬ای، پروفیل بادکردگی آزاد، اس پی لاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پروفیل مناسب در آزمایش بادکردگی آزاد لوله فولاد ضد زنگ 316 جهت تعیین خواص مواد لوله ای
%A فتوتی, بهزاد
%A جامی الاحمدی, عبدالرحمان
%J سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی
%D 2014

[Download]