خلاصه مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2006-08-27

عنوان : ( رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط کشت هیدروپونیک و گلخانه تحت شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: علی گنجعلی , سیدسعید حجت , حسن پرسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعتقاد براین است که خصوصیات ریشه نقش مؤثری در تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های نخود دارد. اطلاعات اندکی در رابطه با نحوه عکس‌العمل ریشه ژنوتیپ‌ها در محیط کشت هیدروپونیک، گلخانه و همچنین ارتباط اندازه ریشه در میزان تحمل به خشکی ژنوتیپ‌ها وجود دارد. این آزمایش با هدف بررسی تنوع موجود در رشد ژنوتیپ‌ها در شرایط کشت هیدروپونیک و همچنین بررسی تأثیر اندازه ریشه در تحمل به خشکی ژنوتیپ‌ها در مرحله گیاهچه‌ای و در شرایط گلخانه انجام گرفت. تفاوت‌های معنی‌داری بین گیاهچه‌های 30 ژنوتیپ‌ نخود که در شرایط هیدروپونیک کشت شده بودند از نظر صفات مربوط به ریشه شامل وزن خشک ریشه، طول مجموع ریشه‌ها، طول ریشه اصلی، سطح و حجم ریشه ها وجود داشت (0.01 P≤). هریک از صفات فوق همبستگی معنی داری با یکدیگر داشتند.10 ژنوتیپ‌ از میان 30 ژنوتیپ‌ که از نظر اندازه ریشه متفاوت بودند، برای کشت در گلخانه و در محیط شن، انتخاب شدند و گیاهچه ها به مدت سه هفته در دو شرایط تنش خشکی (25 درصد ظرفیت زراعی) و شاهد ( ظرفیت زراعی) رشد نمودند. همبستگی معنی‌داری بین صفات مربوط به ریشه در کشت هیدروپونیک و گلخانه وجود نداشت. همچنین اثر متقابل ژنوتیپ‌ و تنش بر هیچ یک از صفات ریشه در گیاهچه‌های 21 روزه نخود معنی‌دار نبود. بنابراین به نظر می‌رسد که بیان پتانسیل ژنتیکی ژنوتیپ‌ها از نظر صفات ریشه در محیط هیدروپونیک و گلخانه متفاوت است. لذا احتمالا انتخاب گیاهچه‌های با سیستم ریشه‌ای گسترده در محیط هیدروپونیک واکنش متفاوتی در محیط گلخانه خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, نخود, ریشه, هیدروپونیک و تنش خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044627,
author = {گنجعلی, علی and حجت, سیدسعید and پرسا, حسن},
title = {رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط کشت هیدروپونیک و گلخانه تحت شرایط تنش خشکی},
booktitle = {خلاصه مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نخود، ریشه، هیدروپونیک و تنش خشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط کشت هیدروپونیک و گلخانه تحت شرایط تنش خشکی
%A گنجعلی, علی
%A حجت, سیدسعید
%A پرسا, حسن
%J خلاصه مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2006

[Download]