شریف, دوره (30.2), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (13-23)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (GFRP) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار )

نویسندگان: مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , سیدروح الله موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج آزمایشگاهی گذشته در مورد پیوستگی بین بتن و آرماتور در نمونه‌های تیری وصله‌دار مسلح به آرماتورهای پلیمری الیافی (Fiber Reinforced Polymer Rebar, FRPR) کافی به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این در رابطه با اثر آرماتور جانبی اطراف وصله بر رفتار پیوستگی بین آرماتورهای FRP و بتن تحقیقات کمی صورت گرفته است. در این مقاله 15 نمونه تیری وصله‌دار مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (Glass Fiber Reinforced Polymer, GFRP) ساخته و آزمایش شدند. به کمک نتایج آزمایش اثر آرماتور جانبی وصله و مشخصات سطح ظاهری آرماتور بر پیوستگی بین آرماتورهای GFRP و بتن بررسی شد. نتایج نشان می‌دهند اثر آرماتور جانبی وصله بر پیوستگی بین بتن و آرماتور بسته به مشخصات سطح ظاهری آرماتور متفاوت است. علاوه بر این به کمک نتایج نمونه‌های آزمایشی این پژوهش و نتایج آزمایش‌های موجود در سایر مراجع، ضوابط آیین‌نامه‌های CAN/CSA-S806-02 و ACI 440.1R-06 برای تعیین مقاومت پیوستگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, آرماتور پلیمری مسلح الیافی (FRP), آرماتور جانبی, تیر بتن آرمه, مقاومت پیوستگی, وصله.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044629,
author = {رخشانی مهر, مهراله and اصفهانی, محمدرضا and سیدروح الله موسوی},
title = {بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (GFRP) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار},
journal = {شریف},
year = {2014},
volume = {30.2},
number = {1},
month = {May},
issn = {1028-7167},
pages = {13--23},
numpages = {10},
keywords = {آرماتور پلیمری مسلح الیافی (FRP)، آرماتور جانبی، تیر بتن آرمه، مقاومت پیوستگی، وصله.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (GFRP) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار
%A رخشانی مهر, مهراله
%A اصفهانی, محمدرضا
%A سیدروح الله موسوی
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2014

[Download]