شریف, دوره (30.2), شماره (2), سال (2014-5) , صفحات (63-72)

عنوان : ( اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق‌توانمند (UHPC) )

نویسندگان: مهراله رخشانی مهر , محمدرضا اصفهانی , سیدروح الله موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، برای بررسی مقاومت پیوستگی بتن فوق‌توانمند 36 آرماتور فولادی از بلوک‌های بتنی بیرون کشیده شدند. علاوه بر این، تعداد 9 تیر آزمایشگاهی که هر یک از اتصال دو تیر خمشی پیش‌ساخته مجزا تشکیل شده است و همچنین یک نمونه بدون وصله در مقیاس واقعی ساخته و آزمایش شدند. به کمک نتایج آزمایش بیرون‌کشیدگی اثر پارامترهای مختلف بر پیوستگی بررسی ‌شدند. مقایسه شاخص شکل‌پذیری نمونه‌های تیری وصله‌دار نشان می‌دهد که استفاده از بتن فوق‌توانمند در محل اتصال قطعات پیش‌ساخته اعضای خمشی باعث ساده‌سازی جزئیات اتصال شده است. در این مقاله یک رابطه طراحی برای تعیین طول وصله و مقدار آرماتور جانبی مورد نیاز وصله ارائه شده است. مقدار میانگین نسبت مقاومت پیوستگی آزمایشگاهی به مقاومت پیوستگی حاصل از رابطه پیشنهادی در نمونه‌های ساخته شده از بتن معمولی 10/1 با انحراف معیار 05/0 و در نمونه‌های ساخته شده از بتن فوق‌توانمند 27/1 با انحراف معیار 10/0 به‌دست آمده است.

کلمات کلیدی

, اتصال, بتن فوق‌توانمند (UHPC), شکل‌پذیری, طول وصله, قطعات پیش‌ساخته, مقاومت پیوستگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044630,
author = {رخشانی مهر, مهراله and اصفهانی, محمدرضا and سیدروح الله موسوی},
title = {اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق‌توانمند (UHPC)},
journal = {شریف},
year = {2014},
volume = {30.2},
number = {2},
month = {May},
issn = {1028-7167},
pages = {63--72},
numpages = {9},
keywords = {اتصال، بتن فوق‌توانمند (UHPC)، شکل‌پذیری، طول وصله، قطعات پیش‌ساخته، مقاومت پیوستگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق‌توانمند (UHPC)
%A رخشانی مهر, مهراله
%A اصفهانی, محمدرضا
%A سیدروح الله موسوی
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2014

[Download]