اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21

عنوان : ( بررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی )

نویسندگان: زهرا جلالی , محمود شور , سیدحسین نعمتی , حمید روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر 6Trichoderma harzianum 5 چهارغلظت آهن بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی، آزمایشی درسال 1392 درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا 1 و 3 گرم بر /5 ،0/ شد. قلمه های ریشه دار شده پس از سه برگه شدن توسط تریکودرما مایه زنی گردید. آهن در سطوح صفر(شاهد)، 5 لیترطی سه دوره، با فاصله یک ماه از هم بر اندام های هوایی محلول پاشی شد. براساس نتایج ، تریکودرما تاثیرمعنی داری در افزایش تعداد گل، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک اندام های هوایی و زیرزمینی، تعداد شاخه جانبی، تعداد روز تا گلدهی و میزان رنگیزه ها داشت. آهن نیز تاثیر معنی داری در میزان کارتنویید، سطح برگ، تعداد روز تا گلدهی، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و تعداد برگ داشت. برهمکنش قارچ و آهن بر اکثر خصوصیات مورد بررسی معنی دار نشد و فقط تعداد برگ و وزن خشک ساقه در سطح احتمال یک درصد و وزن تربرگ و تعداد روز تا گلدهی در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد. نتایج نشان دهنده توانایی تریکودرما در افزایش رشد برگ بیدی و جذابیت بیشتر خصوصیات ظاهری آن می باشد.

کلمات کلیدی

, جدایه 65 , گیاه گلدانی, محلولپاشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044632,
author = {جلالی, زهرا and شور, محمود and نعمتی, سیدحسین and روحانی, حمید},
title = {بررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی},
booktitle = {اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {جدایه 65 ، گیاه گلدانی، محلولپاشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی
%A جلالی, زهرا
%A شور, محمود
%A نعمتی, سیدحسین
%A روحانی, حمید
%J اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
%D 2014

[Download]