اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21

عنوان : ( تاثیر منبع نیتروژن و تغذیه نیکل بر رنگدانههای فتوسنتزی و متابولیسم نیتروژن گل بریده لیزیانتوس )

نویسندگان: علی دولتخواهی , محمود شور , نوید وحدتی مشهدیان , محمدعلی گلستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخیرا نیکل بواسطه اینکه جز مهمی از آنزیم آوره آز میباشد، به عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان عالی معرفی شده است. این عنصر برای متابولیسم نیتروژن بویژه زمانیکه منبع نیتروژنی اوره در محلول غذایی استفاده میگردد، ضروری است. آزمایش حاضر با هدف ارزیابی اثرات منبع نیتروژن و تغذیه نیکل بر محتوای کلروفیل و متابولیسم نیتروژن گل بریده لیزیانتوس انجام شد. در این پژوهش، گلهای بریده 0 و /5 ،0/25 ، لیزیانتوس با دو منبع نیتروژنی، اوره و نیترات (نیترات سدیم) در غلظت 150 میلی گرم در لیتر و 4 غلظت سولفات نیکل ( 0 0/75 میلی مولار) تغذیه شدند. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تغذیه نیکل و منبع نیتروژن بر درصد نیتروژن و پروتئین گیاه معنی دار نیست. با این حال، گیاهان تغذیه شده با منبع نیتروژن اوره، درصد نیتروژن بیشتری در مقایسه با فرم نیتراتی داشتند. در این بررسی، بیشترین به طور معنی داری متاثر a 0 میلی مولار سولفات نیکل مشاهده شد. کلروفیل کل و همچنین کلروفیل / درصد نیتروژن و پروتئین در غلظت 75 0 میلی مولار / در گیاهان تغذیه شده با اوره و تیمار 25 a از هر دو تیمار منبع نیتروژن و تغذیه نیکل قرار گرفتند. بیشترین میزان کلروفیل کل و متاثر از منبع نیتروژن و تغذیه نیکل قرار نگرفت، اما آنها از الگوی مشابهی همانند b سولفات نیکل مشاهده شد. اگرچه محتوای کلروفیل 0 میلی مولار) رنگدانههای فتوسنتزی را در گلهای بریده لیزیانتوس تغذیه شده با / پیروی کردند. به طور کلی، تغذیه نیکل ( 25 a کلروفیل اوره بهبود بخشیدند.

کلمات کلیدی

, گل بریده, لیزیانتوس, محتوای کلروفیل, نیتروژن, نیکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044633,
author = {دولتخواهی, علی and شور, محمود and وحدتی مشهدیان, نوید and گلستانی, محمدعلی},
title = {تاثیر منبع نیتروژن و تغذیه نیکل بر رنگدانههای فتوسنتزی و متابولیسم نیتروژن گل بریده لیزیانتوس},
booktitle = {اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {گل بریده، لیزیانتوس، محتوای کلروفیل، نیتروژن، نیکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر منبع نیتروژن و تغذیه نیکل بر رنگدانههای فتوسنتزی و متابولیسم نیتروژن گل بریده لیزیانتوس
%A دولتخواهی, علی
%A شور, محمود
%A وحدتی مشهدیان, نوید
%A گلستانی, محمدعلی
%J اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
%D 2014

[Download]