راهبردهای شناختی در یادگیری, دوره (1), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (31-48)

عنوان : ( بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , مجتبی حسینی , فروزان سادات هاشمی جزی , ملیحه لطفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش تدریس کاوشگری علمی می‌تواند مشکلات ناشی از روش تدریس سنتی را حل کند و فراگیران را به کشف ، تفکر و حل مسأله وادارد. بر این اساس هدف این مقاله بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی می‌باشد. این پژوهش، شبه‌آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه کنترل وآزمایش می‌باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان ابتدایی پایه چهارم شهر مشهد بود که 44 نفر از آنان به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای‌ انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی دانش فراشناختی است که ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ در پیش‌آزمون 69/0 و در پس‌آزمون 79/0 به‌دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده ازآمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس یک‌راهه و چندمتغیره تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که میانگین گروه آزمایش و کنترل در پیش‌آزمون تفاوت چندانی ندارد، اما در پس آزمون، میانگین گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر بود و با کنترل نمره پیش آزمون، بین نمرات دانش فراشناخت دوگروه آزمایش و کنترل تفاوت معنا‌داری مشاهده شد (001/0>P)؛ بنابراین روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناخت دانش آموزان به‌طورکلی در هر سه مولفه‌ی دانش شخص، دانش تکلیف و دانش راهبرد تأثیر داشته است (001/0>p).

کلمات کلیدی

, روش تدریس, کاوشگری علمی, دانش فراشناخت, علوم تجربی, دانش‌آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044634,
author = {جعفری ثانی, حسین and حسینی, مجتبی and هاشمی جزی, فروزان سادات and لطفی, ملیحه},
title = {بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی},
journal = {راهبردهای شناختی در یادگیری},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-7906},
pages = {31--48},
numpages = {17},
keywords = {روش تدریس، کاوشگری علمی، دانش فراشناخت، علوم تجربی، دانش‌آموزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی
%A جعفری ثانی, حسین
%A حسینی, مجتبی
%A هاشمی جزی, فروزان سادات
%A لطفی, ملیحه
%J راهبردهای شناختی در یادگیری
%@ 2423-7906
%D 2014

[Download]