اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21

عنوان : ( (مطالعه اثر غلظت های پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی کوکبDahalia sp) )

نویسندگان: هادی فرهادی , امیرحسن حسینی , محمود شور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل کوکب به دلیل دوره گلدهی طولانی و نیز به دلیل دائمی بودن آن از ارزش بالایی در فضای سبز برخوردار است. دس تیابی به راه حلهایی که ضمن کاهش ارتفاع گیاه، کیفیت گل را در حد مطلوب نگه دارد ضروری می باشد. یکی از راهکارهای موجود برای کنترل ارتفاع گیاه استفاده از کند کننده های رشد می باشد که پاکلوبوترازول از جمله این مواد هستند.. این آزمایش در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تکرار انجام شد. تیمارها شامل سه انجام گردید. PPM 125 و 150 ،100 ،75 ، 111 و 120 )و محول پاشی با پنج غلظت پاکلوبوترازول به ترتیب 0 ، رقم وادراتی کوکب ( 110 فاکتورهای اندازه گیری شده شامل ارتفاع گیاه در زمان 80 و 120 روز بعد از کشت، قطر گل و عمر گل روی بوته، بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که رقم برای کلیه صفات به جزء ارتفاع بعد از 120 روز در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بوده است . و غلظت های مختلف پاکلوبوترازول بر ارتفاع گیاه معنی دار شده است ولی برای قطر و طول عمر گل بی تاثیر بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده پاکلوبوترازول در گل کوکب می تواند موجب پاکوتاهی شود اما هیچ تاثیری بر طول عمر و قطر گل کوکب نداشته است.و با توجه به نتایج از ر. PPM می توان با توجه به اقتصادی بودن و مقادیر پاکوتاهی، غلظت 100 PPM 125 و 150 ، بین غلظت هایا پیشنهاد کرد.

کلمات کلیدی

, کوکب, پاکلوبوترازول, پاکوتاهی, رشد رویشی و زایشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044635,
author = {فرهادی, هادی and حسینی, امیرحسن and شور, محمود},
title = {(مطالعه اثر غلظت های پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی کوکبDahalia sp)},
booktitle = {اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کوکب، پاکلوبوترازول، پاکوتاهی، رشد رویشی و زایشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T (مطالعه اثر غلظت های پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی کوکبDahalia sp)
%A فرهادی, هادی
%A حسینی, امیرحسن
%A شور, محمود
%J اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
%D 2014

[Download]