اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21

عنوان : ( پاسخ گلهای بریده لیزیانتوس به شکل نیتروژن و سطوح مختلف تغذیه نیکل در محلول غذایی )

نویسندگان: علی دولتخواهی , محمود شور , نوید وحدتی مشهدیان , محمدعلی گلستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدون تردید، افزایش عملکرد گیاهان در گرو تغذیه بهینه و متعادل عناصر غذایی میباشد. اخیرا نیکل بواسطه اینکه جز مهمی از آنزیم آوره آز میباشد، به عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان عالی معرفی شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات شکل نیتروژن و تغذیه نیکل در محلول غذایی بر پارامترهای کمی و کیفی گل بریده لیزیانتوس انجام شد. در این پژوهش، گل های بریده لیزیانتوس با دو منبع نیتروژن 0 میلی مولار) تغذیه شدند. / 0 و 75 /5 ،0/25 ، اوره و نیترات (نیترات سدیم) در غلظت 150 میلی گرم در لیتر و 4 غلظت سولفات نیکل ( 0 آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی، در 6 تکرار اجرا شد. گیاهان تغذیه شده با منبع نیتروژن اوره، طول شاخه گل بریده، تعداد جوانهها و گلها، وزن تر و خشک شاخه و سطح برگ بیشتری در مقایسه با فرم نیتراتی داشتند. نتایج همچنین بیانگر اثرات مفید 0 میلی مولار سولفات نیکل در محلول غذایی به / تغذیه نیکل در محلول غذایی بر برخی صفات کیفی و کمی گلهای بریده بودند. کاربرد 25طور معنی داری باعث افزایش تعداد جوانهها و گلها، وزن تر و خشک گل بریده، شاخص کلروفیل و سطح برگ گیاه گردید. بر اساس نتایج 0 میلی مولار در محلول غذایی میتواند باعث / بدست آمده از این تحقیق، کاربرد فرم نیتروژن به صورت اوره و تغذیه نیکل به میزان 25 افزایش کیفیت و کمیت گل بریده لیزیانتوس گردد.

کلمات کلیدی

, اوره, گل بریده, لیزیانتوس, محلول غذایی, نیکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044636,
author = {دولتخواهی, علی and شور, محمود and وحدتی مشهدیان, نوید and گلستانی, محمدعلی},
title = {پاسخ گلهای بریده لیزیانتوس به شکل نیتروژن و سطوح مختلف تغذیه نیکل در محلول غذایی},
booktitle = {اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {اوره، گل بریده، لیزیانتوس، محلول غذایی، نیکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ گلهای بریده لیزیانتوس به شکل نیتروژن و سطوح مختلف تغذیه نیکل در محلول غذایی
%A دولتخواهی, علی
%A شور, محمود
%A وحدتی مشهدیان, نوید
%A گلستانی, محمدعلی
%J اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
%D 2014

[Download]