مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (3), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (221-236)

عنوان : ( اثر جنیستئین بر همزیستی باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی با گیاه لوبیا در تنش شوری )

نویسندگان: فهیمه نیک بین , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنیستئین یکی از مهم ترین ایزوفلاونوئیدهای تراوش شده از ریشه لوبیا است که در هم زیستی در نقش سیگنال ملکولی گیاه به باکتری باعث تحریک ژن های نود و تراوش فاکتور نود توسط ریزوبیوم شده که منجر به پاسخ های فیزیولوژیکی در ریشه و تشکیل گره های تثبیت کننده نیتروژن خواهد شد.تنش شوری موجب اختلال در تراوش این ترکیبات از ریشه گیاه می گردد. هدف از این کار پژوهشی تأثیر جنیستئین بر باکتری ریزوبیوملگومینوزاروم بیوار فازئولی و اثر آن بر گره زایی، تثبیت نیتروژن و رشد G20= و 20 G5=5 ،G0= گیاه لوبیا در تنش شوری است. به این منظور آزمایشی با 3 سطح جنیستئین ( 0 4 دسی زیمنس بر متر) با 3 تکرار در =S 2 و 2 =S صفر، 1 =S میکرومولار) و آبیاری با 3 سطح شوری ( 0قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در گل خانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی انجام گرفت. پس از 30 روز گیاه برداشت و وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، تعداد و وزن گره های ریشه و نیتروژن گیاه اندازه گیری شد. وزن و تعداد گره نسبت به تنش شوری بسیار حساس تر از وزن خشک گیاه بود.کاربرد جنیستئین با غلظت 5 و 20 میکرومولار باعث افزایش تعداد، وزن (S هم چنین در خاک غیرشور ( 0کاربرد 20 میکرومولار جنیستئین میانگین وزن هر S گره و جذب نیتروژن لوبیا گردید. در سطح شوری 1 تعداد و وزن گره ها کاهش یافت. با وجود کاهش در S به 2 S گره را افزایش داد. با افزایش شوری از 1 گره زایی، در اثر کاربرد جنیستئین جذب و غلظت نیتروژن گیاه با افزایش شوری کاهش نیافت.

کلمات کلیدی

, ایزوفلاونوئید, جنیستئین, گره زایی, تنش شوری, تثبیت نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044637,
author = {نیک بین, فهیمه and خراسانی, رضا and آستارائی, علیرضا and لکزیان, امیر},
title = {اثر جنیستئین بر همزیستی باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی با گیاه لوبیا در تنش شوری},
journal = {مدیریت خاک و تولید پایدار},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {2322-1267},
pages = {221--236},
numpages = {15},
keywords = {ایزوفلاونوئید، جنیستئین، گره زایی، تنش شوری، تثبیت نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر جنیستئین بر همزیستی باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی با گیاه لوبیا در تنش شوری
%A نیک بین, فهیمه
%A خراسانی, رضا
%A آستارائی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%J مدیریت خاک و تولید پایدار
%@ 2322-1267
%D 2014

[Download]