بازخوانی فقهی-حقوقی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران , 2013-05-06

Title : ( علل اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن )

Authors: khadijeh jangi , Seyed Hossein Hosseini ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

اطاله دادرسی یکی از موانع کشف حقیقت است. این مهم ریشه در عوامل مختلفی دارد. که این مهم شکل گرفته است. عوامل مربوط به قانون گذاری وکثرت قوانین در آن نقش عمده ای دارد از یکسو و تعدد مراحع قانون گذاری و ابهام و اجمال قوانین نیز به این عامل کمک بسزایی داشته اند. اشکالات قوانین شکلی را نیز نباید فراموش نمود. چون مواردی مانند ابلاغ قوانین؛ مسائل مربوط به توقیف دادرسی و ارجاع پرونده در این عامل نقش مهمی را دارند . در نهایت عوامل مربوط به مدیریت قضایی نیز به اطاله دادرسی کمک کرده اند. نکاتی که موضو این مقاله را تشکیل داده اند.

Keywords

, اطاله دادرسی, تعدد مراجع قانون گذاری, مراحع رسیدگی, ابهام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044638,
author = {Jangi, Khadijeh and Hosseini, Seyed Hossein},
title = {علل اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن},
booktitle = {بازخوانی فقهی-حقوقی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {اطاله دادرسی- تعدد مراجع قانون گذاری- مراحع رسیدگی- ابهام قوانین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T علل اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن
%A Jangi, Khadijeh
%A Hosseini, Seyed Hossein
%J بازخوانی فقهی-حقوقی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
%D 2013

[Download]