دومین همایش ملی حبوبات ایران , 2007-12-05

عنوان : ( واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود تیپ کابلی تحت تأثیر تنش خشکی در شرایط مشهد )

نویسندگان: حسن پرسا , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود کابلیِ بانک بذر حبوبات دانشگاه فردوسی مشهد تحت تأثیر تنش خشکی، تعداد 150 نمونه از این ژرم‌پلاسم‌ها در آزمایشی در قالب آزمون مقدماتی ارزیابی عملکرد (آگومنت) در سال زراعی 1385 در مزرعه‌ی تحقیقاتی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مورد بررسی قرار گرفتند. ژرم‌پلاسم‌های نخود به‌همراه چند نمونه شاهد در اردیبهشت‌ماه در دو شرایط آبی و دیم کشت شدند. بر اساس نتایج، تنوع قابل‌توجهی در میان ژرم‌پلاسم‌های مورد آزمایش وجود داشت به‌طوری‌که تفاوت میان آنها با یکدیگر و نیز با شاهدها، در مورد تمام صفات اندازه‌گیری‌شده در هر دو شرایط دیم و آبی (به‌جز شاخص برداشت در آزمایش آبی)، معنی‌دار بود. بیشترین میزان عملکرد دانه در کشت دیم و آبی، به‌ترتیب در ژرم‌پلاسم‌های MCC696 (6/51 گرم در مترمربع) و MCC759 (3/274 گرم در مترمربع) مشاهده شد. به‌منظور امکان بررسی دقیق‌تر، ژرم‌پلاسم‌های نخود بر اساس عملکرد دانه، در گروه‌های عملکردی دسته‌بندی شدند و در نهایت 40 نمونه‌ی برتر از نظر عملکرد دانه (با عملکرد حداقل 160 و حداکثر 274 گرم در مترمربع) به‌عنوان ژنوتیپ‌های امیدبخش برای دستیابی به ژنوتیپ‌های کاندیدا برای تحمل به خشکی به‌منظور ادامه‌ی مطالعات در آزمایش‌های بعدی، انتخاب شدند.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, عملکرد, نخود (Cicer arietinum L.)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044641,
author = {پرسا, حسن and گنجعلی, علی and باقری, عبدالرضا},
title = {واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود تیپ کابلی تحت تأثیر تنش خشکی در شرایط مشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنش خشکی، عملکرد، نخود (Cicer arietinum L.)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود تیپ کابلی تحت تأثیر تنش خشکی در شرایط مشهد
%A پرسا, حسن
%A گنجعلی, علی
%A باقری, عبدالرضا
%J دومین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2007

[Download]