دومین همایش ملی حبوبات ایران , 2007-12-05

عنوان : ( ارزیابی ژرم‌پلاسم نخودهای تیپ کابلی (.Cicer arietinum L) برای تحمل به خشکی )

نویسندگان: علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم نخود برای تحمل به خشکی، 150 ژنوتیپ نخود (تیپ کا بلی) در قالب طرح مقدماتی اگومنت در دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 85 1384 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. شاخص های کمی مقاومت و حساسیت به خشکی شامل شاخص های تحمل به تنش(STI)، میانگین بهره‌وری(MP)، میانگین هندسی بهره وری(GMP)، میانگین هارمونیک(HM)، شاخص پاسخ به خشکی (DRI) و شاخص حساسیت به خشکی(SSI) براساس عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش، محاسبه شدند. تنوع ژنتیکی قابل توجهی میان ژنوتیپها از نظر عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش و همچنین شاخص های مقاومت و حساسیت به خشکی مشاهده شد که امکان گزینش برای تحمل به خشکی و انجام مطالعات ژنتیکی را آسان می نماید. همبستگی های مثبت و بسیارمعنی داری بین عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش و شاخصهای کمی مقاومت به خشکی همبستگی وجود داشت. شاخص هایSSI و DRI همبستگی مثبت و معنی داری را به ترتیب با عملکرد در شرایط بدون تنش و دارای تنش خشکی، نشان دادند. ژنوتیپ های 4 و5 و 6 یعنی ژنوتیپ های MCC544 و MCC696 و MCC693 از نظر شاخص های مقاومت و پاسخ به خشکی، برتر از سایر ژنوتیپ ها بودند. با توجه به همبستکی های بسیار بالای این شاخص ها با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش، این ژنوتیپ ها به عنوان ژنوتیپ های کاندیدا برای تحمل به خشکی پیشنهاد می‌شوند. کاربرد نمودار پراکنش سه بعدی و نمودار چندمتغیره بای پلات نیز نتایج فوق را تأیید نمود.

کلمات کلیدی

, شاخصهای کمی مقاومت به خشکی, نمودار پراکنش سه بعدی, نمودار چندمتغیره بای پلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044644,
author = {گنجعلی, علی and باقری, عبدالرضا and پرسا, حسن},
title = {ارزیابی ژرم‌پلاسم نخودهای تیپ کابلی (.Cicer arietinum L) برای تحمل به خشکی},
booktitle = {دومین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاخصهای کمی مقاومت به خشکی، نمودار پراکنش سه بعدی، نمودار چندمتغیره بای پلات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ژرم‌پلاسم نخودهای تیپ کابلی (.Cicer arietinum L) برای تحمل به خشکی
%A گنجعلی, علی
%A باقری, عبدالرضا
%A پرسا, حسن
%J دومین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2007

[Download]