دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2008-08-18

عنوان : ( اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخودهای ارقام تیپ کابلی )

نویسندگان: سعید جوینی‌پور , علی گنجعلی , حسن پرسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی یکی از مهم ترین تنش ها است که به شدت عملکرد گیاهان زراعی را تحت تأثیر قرار می دهد. کاهش جهانی عملکرد نخود به دلیل تنش خشکی تا 45 درصد برآورد شده است . این مسئله، بررسی تحمل به خشکی در ژرم پلاسم نخود را به منظور استفاده از آنها در برنامه های اصلاحی، ضروری می سازد. برای این منظور آزمایشی در سال زراعی 1385 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور انجام شد و طی آن، 150 ژنوتیپ نخود تیپ کابلی از بانک بذر حبوبات دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح ارزیابی مقدماتی عملکرد آگومنت به همراه 6 شاهد شامل ارقام و نمونه های ،MCC252 ،MCC180، MCC361 ،MCC358 ،MCC283 و ILC5556 مورد ارزیابی قرار گرفتند . در این آزمایش، اجزای عملکرد و عملکرد دانه نمونه ها در دو شرایط دیم (تنش) و آبی (بدون تنش ) بررسی شدند . بر اساس نتایج، تنوع معنی داری در میان ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد بررسی وجود داشت . در شرایط تنش، ژنوتیپ های 302، 427، 352، 1، 50، 62، 118 و 423 و در شرایط بدون تنش ژنوتیپ های 312 ، 380، 304، 50، 117، 427، 301، و 311 دارای بیشترین عملکرد دانه بودند. در این آزمایش، نمونه های مورد بررسی از نظر میزان عملکرد دانه در 8 گروه تقسیم شدند و 25 درصد از آنها با بیشترین عملکرد دانه و سایر اجزای عملکرد برتر، جهت ادامه تحقیقات معرفی شدند.

کلمات کلیدی

, نخود کابلی, تنش خشکی و عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044663,
author = {سعید جوینی‌پور and گنجعلی, علی and پرسا, حسن},
title = {اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخودهای ارقام تیپ کابلی},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {نخود کابلی، تنش خشکی و عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخودهای ارقام تیپ کابلی
%A سعید جوینی‌پور
%A گنجعلی, علی
%A پرسا, حسن
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2008

[Download]