رخساره های رسوبی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (149-164)

عنوان : ( نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند پابده در شمال غرب حوضه زاگرس در برش ایلام )

نویسندگان: فاطمه هادوی , مأنوسه پروین خاوری خراسانی , ابراهیم قاسمی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق مطالعه سازند پابده در برش ایلام، شمال غرب حوضه زاگرس بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی و بررسی شرایط محیطی آنها است. با توجه به بیوزونهای شناسایی شده که معادل با بیوزونهای NP10 تا NP25 در تقسیم بندی Martini (1971) هستند، سن سازند پابده در برش مورد مطالعه ائوسن پیشین ـ اولیگوسن پسین پیشنهاد می گردد. فراوانی Sphenolithus و Discoaster در بخش پایینی برش بیانگر شرایط اولیگوتروفیک در حوضه رسوبی بوده که با گرم شدگی جهانی منطبق است. در ادامه برش مطالعه شده تجمعات نانوفسیلی با برتری فسیلهای Coccolithus pelagicus، Cyclicargolithus floridanus، Sphenolithus moriformis و Reticulofenestrids مشخص می شوند. از طرف دیگر حضور جنسهای Cyclicargolithus، Dictyococcites و Reticulofenestra که تاکسای آبهای معتدل و سرد می باشند و شرایط مزوتروفیک تا یوتروفیک را بیان می کنند در بخش بالایی برش مورد مطالعه مشاهده شده است.

کلمات کلیدی

نانوپلانکتونهای آهکی؛ نانواستراتیگرافی؛ پابده؛ زاگرس؛ ائوسن پیشین؛ اولیگوسن پسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044665,
author = {هادوی, فاطمه and خاوری خراسانی, مأنوسه پروین and ابراهیم قاسمی نژاد},
title = {نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند پابده در شمال غرب حوضه زاگرس در برش ایلام},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-787X},
pages = {149--164},
numpages = {15},
keywords = {نانوپلانکتونهای آهکی؛ نانواستراتیگرافی؛ پابده؛ زاگرس؛ ائوسن پیشین؛ اولیگوسن پسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند پابده در شمال غرب حوضه زاگرس در برش ایلام
%A هادوی, فاطمه
%A خاوری خراسانی, مأنوسه پروین
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2013

[Download]