آمایش جغرافیایی فضا, دوره (4), شماره (11), سال (2014-6) , صفحات (127-152)

عنوان : ( نقش نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت مردم در طرح‌های توسعه روستایی یکی از کم‌هزینه‌ترین و مطلوب‌ترین راهبرد توسعه روستایی است. بنابراین، موفقیت طرح‌های هادی روستایی، بدون مشارکت مردم در فرایند تهیه، اجرا و نگهداری این طرح‌ها، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در این مقاله تلاش شد تا نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت روستایی در میزان موفقیت فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه‌گیری تصادفی از سطح 233 خانوار نمونه‌ی منطقه جمع‌آوری شده است. یافته‌های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون‌های همبستگی تیپ پیرسون نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌دار و نسبتاً قابل‌ملاحظه‌ای با ضریب 303/0 بین نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی وجود دارد، به نحوی که نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت حدود 1/18 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نماید و در بین نگرش فکری و فلسفی ، مسؤولیت‌پذیری به میزان 5/22 درصد بر روند اجرای طرح هادی تأثیرگذار بوده است. در توزیع فضایی رابطه بین نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت و روند اجرای طرح‌های هادی فقط در چهار روستا، همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد. با توجه یافته‌ها، راهکارهایی شامل ایجاد گروه‌های پیشرو در زمینه‌های گوناگون مرتبط با طرح هادی، ایجاد بسترهای اجتماعی مورد نیاز برای بالا بردن میزان مشارکت مردم در طرح، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه آشنایی با فرایند تهیه، اجرا و نگه‌داری طرح‌های هادی و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, فردگرایی مثبت, مسؤولیت‌پذیری, آینده‌نگری, قانون‌گرایی, مشارکت روستاییان, طرح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044672,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {نقش نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف)},
journal = {آمایش جغرافیایی فضا},
year = {2014},
volume = {4},
number = {11},
month = {June},
issn = {2251-7421},
pages = {127--152},
numpages = {25},
keywords = {فردگرایی مثبت، مسؤولیت‌پذیری، آینده‌نگری، قانون‌گرایی، مشارکت روستاییان، طرح هادی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف)
%A عنابستانی, علی اکبر
%J آمایش جغرافیایی فضا
%@ 2251-7421
%D 2014

[Download]