پژوهش های فقهی, دوره (10), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (1-30)

عنوان : ( دیه انگشتان- نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه )

نویسندگان: علی محمدیان , عباسعلی سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قانون گذار در ماده ی 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیه ی هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت اشهر فقهای امامیه می باشد. لیکن در مقابل دیدگاههایی در فقه امامیه پدیدار گشته است که با اختلافاتی که در جزئیات مسأله وجود دارد فی الجمله ‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده و برای انگشت ابهام سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفته اند. نظریه ی تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. نگارنده در جستاری مبسوط در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلین به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادلّه ی ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق با موازین یافته است.

کلمات کلیدی

, دیه ی انگشتان , نظریه ی تساوی , نظریه ی تفضیل , انگشت ابهام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044675,
author = {محمدیان, علی and سلطانی, عباسعلی},
title = {دیه انگشتان- نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه},
journal = {پژوهش های فقهی},
year = {2014},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-8388},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {دیه ی انگشتان ، نظریه ی تساوی ، نظریه ی تفضیل ، انگشت ابهام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیه انگشتان- نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه
%A محمدیان, علی
%A سلطانی, عباسعلی
%J پژوهش های فقهی
%@ 2008-8388
%D 2014

[Download]