خردنامه صدرا, دوره (1), شماره (72), سال (2013-9) , صفحات (31-46)

عنوان : ( قاعده بسیط الحقیقه و کاربردهای آن در حکمت متعالیه )

نویسندگان: مصطفی مومنی , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قاعده بسیط الحقیقه یکی از قواعد مبنایی در حکمت متعالیه است که در حل مسائل غامض فلسفی کارساز بوده است. ملاصدرا از آن در حل مسائلی از جمله علم الهی، کل الاشیاء بودن واجب تعالی، کل القوی بودن نفس و ... استفاده کرده است. واکاوی این قاعده و نحوه کاربرد آن در اندیشه صدرایی نقش مهمی در تنقیح و تدقیق حکمت متعالیه دارد. مصداق حقیقی این قاعده باری تعالی بوده و کاربرد قاعده در دیگر موارد نسبی است، به این معنا که آن موارد بسیط حقیقی نبوده بلکه نسبت به مادون خود بسیط هستند؛ لذا مصداق حقیقی بسیط الحقیقه نیستند. در این مقاله بعد از ذکر پیشینه تاریخی و تحلیل قاعده، به کاربردهای آن در تفکر صدرایی پرداخته شده است. در نهایت نیز تقریری نو از این قاعده، بر اساس وحدت شخصی وجود ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, بسیط الحقیقه, ملاصدرا واجب الوجود, وحدت شخصی وجود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044681,
author = {مصطفی مومنی and جوارشکیان, عباس},
title = {قاعده بسیط الحقیقه و کاربردهای آن در حکمت متعالیه},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2013},
volume = {1},
number = {72},
month = {September},
issn = {1560-0874},
pages = {31--46},
numpages = {15},
keywords = {بسیط الحقیقه، ملاصدرا واجب الوجود، وحدت شخصی وجود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قاعده بسیط الحقیقه و کاربردهای آن در حکمت متعالیه
%A مصطفی مومنی
%A جوارشکیان, عباس
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2013

[Download]