علوم دامی, شماره (104), سال (2014-11) , صفحات (147-160)

عنوان : ( بررسی اثرات پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگی و منبع چربی بر غلظت لیپیدهای خونی، فعالیت آنزیمی، فراسنجه های خون شناسی و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی )

نویسندگان: سیدجواد حسینی واشان , ابوالقاسم گلیان , اکبر یعقوبفر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش، تأثیر افزودن پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگی و روغن‌های کانولا، سویا و پیه حیوانی بر غلظت لیپیدهای خونی، فراسنجه های خون شناسی و وضعیت ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی را بررسی نمود. به این منظور، تعداد 504 قطعه جوجه یک روزه سویه راس در 12 تیمار، 3 تکرار و 14 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل 2×2×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه نوع چربی (سویا، کانولا و پیه حیوانی)، دو سطح پودر زردچوبه (4/0 و 8/0درصد) و دو سطح تفاله گوج فرنگی (3 و 5 درصد) اجرا شد. در دوره تنش گرمایی (42-29 روزگی) روزانه به مدت 5 ساعت دمای 33 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی حداقل 50 درصد اعمال شد. در روزهای 28 و 42، دو جوجه از هر قفس خون گیری، پلاسما و همولیزات نمونه های خون تهیه گردید. در جوجه‌های تغذیه شده با روغن کانولا و سویا غلظت کلسترول در شرائط تنش و LDL -C در 28 روزگی و بعد از تنش کاهش و HDL-C افزایش یافت. زردچوبه نیز میزان HDL-C را افزایش و LDL -C را کاهش داد (05/0>P) ولی تفاله گوجه تأثیری بر میزان چربی های خونی نداشت (05/0<P). درصد هموگلوبین و هماتوکریت در جوجه‌های تغذیه شده با روغن کانولا نسبت به پیه افزایش یافت و نسبت هتروفیل به لمفوسیت نیز تحت تاثیر مصرف کانولا، در 28 روزگی پائین تر بود. زردچوبه و تفاله گوجه در جوجه‌های تحت تنش نسبت هتروفیل به لمفوسیت را کاهش داد(05/0>P). فعالیت آنزیم های ALP، AST و ALT در جوجه‌های تغذیه شده با روغن کانولا در شرائط تنش گرمایی حداقل مقدار را نشان داد. سطح 5 درصد تفاله گوجه فعالیت آنزیم ALT را در 28 روزگی و ALP را در جوجه‌های تحت تنش گرمایی کاهش داد(05/0>P). در جوجه‌های تغذیه شده با روغن کانولا و زردچوبه بیشترین فعالیت آنزیم GPx و کمترین شاخص TBARS مشاهده شد(05/0>P). بنابراین مکمل نمودن روغن کانولا به همراه ضداکسیدان های آلی به کاهش کلسترول وفعالیت آنزیم های کبدی و بهبود وضعیت ضداکسیدانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی منجر خواهد شد.

کلمات کلیدی

, پودر زردچوبه, تفاله گوجه, روغن, تنش گرمایی, متابولیت های خونی و فراسنجه های ضداکسیدانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044683,
author = {سیدجواد حسینی واشان and گلیان, ابوالقاسم and اکبر یعقوبفر},
title = {بررسی اثرات پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگی و منبع چربی بر غلظت لیپیدهای خونی، فعالیت آنزیمی، فراسنجه های خون شناسی و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی},
journal = {علوم دامی},
year = {2014},
number = {104},
month = {November},
issn = {2588-6436},
pages = {147--160},
numpages = {13},
keywords = {پودر زردچوبه، تفاله گوجه، روغن، تنش گرمایی، متابولیت های خونی و فراسنجه های ضداکسیدانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگی و منبع چربی بر غلظت لیپیدهای خونی، فعالیت آنزیمی، فراسنجه های خون شناسی و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی
%A سیدجواد حسینی واشان
%A گلیان, ابوالقاسم
%A اکبر یعقوبفر
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2014

[Download]