خانواده و پژوهش, دوره (8), شماره (3), سال (2011-4) , صفحات (121-140)

عنوان : ( کارکردهای روانشناختی خانواده و همبودی ان با کیفیت زندگی و خودکارامدی نوجوانان )

نویسندگان: حسین خادمیان , سیدعلی کیمیایی , محمدسعید عبدخدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ابعاد مختلف کارکردهای روان شناختی خانواده با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نوجوانان پسر بود. دراین پژوهش تعداد 203 نفر از دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان شاهرود که درسال تحصیلی 88-89 در مدارس مقطع متوسطه این شهرستان مشغول به تحصیل بودند ازطریق روش نمونه گیری چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های، کارکردهای روان شناختی خانواده ، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و مقیاس ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده گردید. نتایج نشان داد، بین کارکرد های روان شناختی خانواده با کیفیت زندگی وخودکارآمدی نوجوانان پسر رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان داد که "سلامت جسمانی" با کارکرد های روان شناختی خانواده درابعاد ارتباط، سواد عاطفی، معنویت ومذهب، اوقات فراغت، احساس امنیت، حل تعارض وکنترل؛ " سلامت روانی" با ابعاد ارتباط، پیشرفت،سواد عاطفی، معنویت ومذهب، اوقات فراغت، ساختار وسازمان، احساس امنیت، حل تعارض رفت وآمد، استقلال وکنترل؛ "روابط اجتماعی" با ابعادارتباط، پیشرفت، اوقات فراغت، ساختار وسازمان، رفت وآمد، استقلال وکنترل؛ ودرنهایت "ارتباطات محیطی" با ابعاد ارتباط، پیشرفت، سواد عاطفی، احساس امنیت، رفت وآمد، استقلال وکنترل درای رابطه معنی داری می باشد.همچنین خودکارآمدی با کارکردهای روان شناختی خانواده درابعاد ارتباط، پیشرفت، سواد عاطفی، ساختار وسازمان، حل تعارض واستقلال همبستگی مثبت وبا بعد کنترل همبستگی منفی دارد. درنهایت نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادکه 41 درصد از واریانس خودکارآمدی و43 درصد از واریانس کیفیت زندگی مربوط به متغیر کارکرد های روان شناختی خانواده می باشد.

کلمات کلیدی

, کارکرد های روان شناختی خانواده, کیفیت زندگی, خودکارآمدی, نوجوان پسر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044688,
author = {خادمیان, حسین and کیمیایی, سیدعلی and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {کارکردهای روانشناختی خانواده و همبودی ان با کیفیت زندگی و خودکارامدی نوجوانان},
journal = {خانواده و پژوهش},
year = {2011},
volume = {8},
number = {3},
month = {April},
issn = {۲۶۷۶-۶۷۲۸},
pages = {121--140},
numpages = {19},
keywords = {کارکرد های روان شناختی خانواده، کیفیت زندگی، خودکارآمدی، نوجوان پسر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارکردهای روانشناختی خانواده و همبودی ان با کیفیت زندگی و خودکارامدی نوجوانان
%A خادمیان, حسین
%A کیمیایی, سیدعلی
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J خانواده و پژوهش
%@ ۲۶۷۶-۶۷۲۸
%D 2011

[Download]