اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2014-09-10

عنوان : ( بررسی ذخیره پتاسیم خاک با استفاده از عصاره گیر تیزاب سلطانی )

نویسندگان: صالحه صاحبدل , علیرضا کریمی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت ذخیره پتاسیم با استفاده از عصاره گیر تیزاب سلطانی و عوامل موثر بر آن‌ها در دشت تربت جام خراسان رضوی انجام شد. برای این منظور، نمونه‌برداری ترکیبی از 30 نقطه و از دو عمق 30-0 و 60-30 سانتی‌متر صورت گرفت. در راستای این مطالعه، میزان پتاسیم غیر تبادلی خاک نیز مورد بررسی قرار گرفت. میزان پتاسیم غیرتبادلی عمق اول با مقدار 6/435 میل‌گرم بر کیلوگرم به‌صورت معنی داری به 392 میلی‌گرم بر کیلوگرم در عمق دوم کاهش داشت؛ اما تغییرات پتاسیم عصاره گیری شده با تیزاب سلطانی به‌ترتیب با مقادیر 1904 و 1775 میلی‌گرم بر کیلوگرم در عمق اول و دوم تفاوت معنی‌داری نداشتند. معنی داری نبود. در این منطقه میزان پتاسیم غیرتبادلی تحت تاثیر میزان کربن آلی، CEC، میزان رس و شن و پتاسیم محلول و تبادلی خاک قرار داشت. همبستگی این پارامترها با پتاسیم تیزاب سلطانی بیشتر بود که می توان به توانایی بیشتر این عصاره گیر در جداسازی پتاسیم از کانی های خاک نسبت داد. از این رو، می توان پتاسیم استخراج شده با تیزاب سلطانی را برآورد بهتری از پتاسیم موجود در خاک، دانست.

کلمات کلیدی

, پتاسیم محلول, پتاسیم تبادلی, ظرفیت تبادل کاتیونی, تربت جام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044690,
author = {صاحبدل, صالحه and کریمی, علیرضا and خراسانی, رضا},
title = {بررسی ذخیره پتاسیم خاک با استفاده از عصاره گیر تیزاب سلطانی},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پتاسیم محلول، پتاسیم تبادلی، ظرفیت تبادل کاتیونی، تربت جام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ذخیره پتاسیم خاک با استفاده از عصاره گیر تیزاب سلطانی
%A صاحبدل, صالحه
%A کریمی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%J اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
%D 2014

[Download]