دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-10-29

عنوان : ( مدلسازی عددی انتقال رسوب و بررسی وضعیت فرسایش، رسوبگذاری و تغییر فرم بستر مطالعه موردی رودخانه میانجی) ) Hec-Ras رودخانه با استفاده از مدل ریاضی )

نویسندگان: امیرحسین آقا خانی , یوسف حسن زاده , محمد تقی اعلمی , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق نتایج حاصل از مدلسازی تغییر فرم بستر در بازهای از رودخانه میانجی واقع در استان آذربایجان شرقی، با استفاده از که قابلیت مدلسازی جریان آب و رسوب در بستر های Hec-Ras معادلات مختلف انتقال رسوب بررسی میشود. بدین منظور از مدل متحرک را دارا است، استفاده شده است. برای بدست آوردن دانهبندی بستر در فواصل مکانی یک کیلومتر در طول رودخانه (به طول 6 کیلومتر) نمونه برداری انجام گرفته و در پایان از میانگین دانهبندی بستر به عنوان دانهبندی بستر رودخانه استفاده گردید. بعد از کالیبره کردن مدل، نتایج حاصل از آن برای اجرای هیدرولیک رسوب رودخانه مورد استفاده قرار گرفت. برای شبیه سازی هیدرولیکی جریان رودخانه از آمار سیلابهای اندازهگیری شده در ایستگاه هیدرومتری ممقان واقع در رودخانه میانجی استفاده گردید و سپس مدل برای 4 مترمکعب بر ثانیه) اجراء گردید. پس از مدلسازی هندسی، جریان شبه غیرماندگار، اعمال شرایط مرزی و لحا ظ / دبی 25 ساله ( 54 Ackers-White, England-Hansen, Laursen, Meyer-Peter- کردن دانهبندی بستر در طول رودخانه، هفت رابطه پرکاربرد برای محاسبه سرعت سقوط ذرات در نظر گرفته Van-Rijn برای انتقال رسوب و روش Muller, Toffaleti, Yang, Wilcock شد. مقایسه بین نتایج دادههای بدست آمده و اندازهگیری شده نشان میدهد که معادله ایکرز- وایت با داشتن خطای کمتر برآورد قابل قبولتری نسبت به سایرمعادلههای دیگر داشته است و وضعیت هیدرولیک جریان در طول رودخانه به گونهای است که تمامی مقاطع رودخانه در وضعیت فرسایش میباشد. و پیشنهاد میشود برای شناخت پتانسیل انتقال رسوب از این معادله در رودخانه میانجی استفاده شود

کلمات کلیدی

, فرسایش, رسوبگذاری, انتقال رسوب, مدل رودخانه میانجی. , Hec-Ras
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044695,
author = {امیرحسین آقا خانی and یوسف حسن زاده and محمد تقی اعلمی and اسماعیلی, کاظم},
title = {مدلسازی عددی انتقال رسوب و بررسی وضعیت فرسایش، رسوبگذاری و تغییر فرم بستر مطالعه موردی رودخانه میانجی) ) Hec-Ras رودخانه با استفاده از مدل ریاضی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {فرسایش، رسوبگذاری، انتقال رسوب، مدل رودخانه میانجی. ،Hec-Ras},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی عددی انتقال رسوب و بررسی وضعیت فرسایش، رسوبگذاری و تغییر فرم بستر مطالعه موردی رودخانه میانجی) ) Hec-Ras رودخانه با استفاده از مدل ریاضی
%A امیرحسین آقا خانی
%A یوسف حسن زاده
%A محمد تقی اعلمی
%A اسماعیلی, کاظم
%J دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2013

[Download]