شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2014-05-13

عنوان : ( طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی حاصل از عدد نفوذ استاندارد در منطقه ثامن مشهد )

نویسندگان: حجّت اصغری بهرام , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر برآورد سرعت موج برشی به روش غیر مستقیم، و تعیین نوع زمین براساس آینن نامه طراحی لرزه ای در منطقه ثامن مشهد می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های جمع آوری شده با استفاده از مطالعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی در منطقه، رابطه همبستگی جدید بین سرعت موج برشی برای خاک منطقه با استفاده از عدد نفوذ استاندارد ارائه شده است. در ادامه سرعت موج برشی میانگین در 30 متر اول خاک محاسبه، و نقشه تغییرات این پارامتر تهیه گردید. با توجه به جنس و بافت خاک وتعییرات Vs30 نوع خاک براساس آیین نامه 2800 ایران از نوع 2-ب و 3-ب می باشد.

کلمات کلیدی

, سرعت موج برشی, عدد نفوذ استاندارد, نوع زمین, منطقه ثامن مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044697,
author = {اصغری بهرام, حجّت and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی حاصل از عدد نفوذ استاندارد در منطقه ثامن مشهد},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {سرعت موج برشی، عدد نفوذ استاندارد، نوع زمین، منطقه ثامن مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی حاصل از عدد نفوذ استاندارد در منطقه ثامن مشهد
%A اصغری بهرام, حجّت
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2014

[Download]