آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (9), سال (2014-7) , صفحات (3-30)

عنوان : ( تحلیل فقهی شخصیت حقوقی )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , محمدعلی قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گسترۀ فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود.

کلمات کلیدی

, شخص حقوقی, شخصیت حقوقی, جهات عامه, مالکیت, ذمّه, سیرۀ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044700,
author = {فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن and قاسمی, محمدعلی},
title = {تحلیل فقهی شخصیت حقوقی},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {9},
month = {July},
issn = {2251-936x},
pages = {3--30},
numpages = {27},
keywords = {شخص حقوقی، شخصیت حقوقی، جهات عامه، مالکیت، ذمّه، سیرۀ عقلا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فقهی شخصیت حقوقی
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%A قاسمی, محمدعلی
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2014

[Download]