تاریخ و فرهنگ, دوره (45), شماره (91), سال (2013-12) , صفحات (9-28)

عنوان : ( اندیشه تکفیری در بستر تاریخ ریشه ها و راه های علاج آن )

نویسندگان: محمود توکلیان اکبری , محمدتقی فخلعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله پیش رو به بررسی مسألۀ تکفیر که یک معضل فکری در جھان اسلام می باشد، پرداختـه اسـت. در این راستا، بررسی ریشه ھای تاریخی پدیده تکفیر و سیر تحول آن با توجه به بستر رخـداد و عوامـل وریشه ھای موجده آن، رویکرد اصلی بحث را تشکیل میدھند. مقاله نشان می دھد کـه مسـأله تکفیـر از ابتدای تاریخ اسلام ھمواره وجود داشته است. این اندیشه بر بنیان ھای متعددی چون بنیان ھای حدیثی، فکری-عقیدتی و تعصّب استوار گشته است. پس از شناسـایی ایـن ریشـه ھـا، راه حـل ھـایی چـون: بازخوانی مفھوم اسلام و تعیین حدود اسلام حداقلی، از جمله راه ھای ارائه شـده در ایـن مقالـه بـرای تعدیل و اصلاح تفکر تکفیری است.

کلمات کلیدی

, تکفیر, ریشه ھای تکفیر, علاج تکفیر, تعدیل اندیشه تکفیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044701,
author = {محمود توکلیان اکبری and فخلعی, محمدتقی},
title = {اندیشه تکفیری در بستر تاریخ ریشه ها و راه های علاج آن},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2013},
volume = {45},
number = {91},
month = {December},
issn = {۲۲۲۸-۷۰۶X},
pages = {9--28},
numpages = {19},
keywords = {تکفیر، ریشه ھای تکفیر، علاج تکفیر، تعدیل اندیشه تکفیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندیشه تکفیری در بستر تاریخ ریشه ها و راه های علاج آن
%A محمود توکلیان اکبری
%A فخلعی, محمدتقی
%J تاریخ و فرهنگ
%@ ۲۲۲۸-۷۰۶X
%D 2013

[Download]