دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران , 2014-11-19

عنوان : ( بررسی اثر ضریب میرایی در انتقال گرمای تابشی درون محفظه دوبعدی به روش لتیس بولتزمن )

نویسندگان: هاشم احمدی تیغ چی , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از روش لتیس بولتزمن بررای تللیرم مئراام انتقرال حرارت تابشی در یک ملیط فعرال ، جرب کننرده ، پخرش کننرده و منلرف کننده مورد توجه قرار گرفته است. روابط مربوط به برخورد و جریان، در روش حم لتیس بولتزمن برای مئاام انتقال گرمای تابشی شبیه همان روابطی است که در دینامیک سریاتت و انتقرال حررارت برای تللیم جریان سیال، رسانش و همرفت گرما استفاده شده است. البته در حم مئاام تابش، لتیس ها نئربت بره دیگرر مئراام دارای تعداد جهت های بیشتری هئرتند. بره منورور ابتبارسرنجی، نترای میشرا و همکارانش را که برای یک ملفوه مربعی شکم و دیواره های دما معلوم به دست آمده است، به بنروان مرجرد در نورگرفتره شرده است. توان صدور و شار گرمای بی بعد برای تعدادی از ضرایب میرایی به دست آمده است و مقایئه کاملی بین آنهرا صرورت گرفتره اسرت. نتای نشان می دهد که با افزایش ضریب میرایی شار گرمای بمودی از دیواره گرم جنوبی کاهش وخاصیت پخشی ملیط افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, تابش, روش لتیس بولتزمن, ملیط فعال, ملفوه دوبعدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044706,
author = {احمدی تیغ چی, هاشم and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {بررسی اثر ضریب میرایی در انتقال گرمای تابشی درون محفظه دوبعدی به روش لتیس بولتزمن},
booktitle = {دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {تابش، روش لتیس بولتزمن، ملیط فعال، ملفوه دوبعدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضریب میرایی در انتقال گرمای تابشی درون محفظه دوبعدی به روش لتیس بولتزمن
%A احمدی تیغ چی, هاشم
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران
%D 2014

[Download]