دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران , 2014-11-19

عنوان : ( شبیه سازی لتیز بولتزمن و حل تحلیلی انتقال حرارت چگالش گازدودکشدر بویلرچگالشی )

نویسندگان: آرش اسدالهی , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر از روش شبکه بولتزمن به منظور شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در مجرای عبورگاز داغ از روی مجموعه ای از لوله های انتقال آب سرد در بویلر چگالشی استفاده شده است. دیواره لوله های انتقال آب سرد از ماده ی متخلخلی ساخته شده که قادر به جذب ماده چگال شده ناشی از عبور گاز داغ از روی آنها می باشد. از حل تحلیلی به منظور بررسی چگالش و مکش ماده چگال به داخل دیواره لوله ها استفاده شده است. برای حل میدان جریان و دما در روش شبکه بولتزمن از دو تابع توزیع جداگانه استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, روش شبکه بولتزمن, بویلرچگالشی, چگالش, مکش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044707,
author = {اسدالهی, آرش and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {شبیه سازی لتیز بولتزمن و حل تحلیلی انتقال حرارت چگالش گازدودکشدر بویلرچگالشی},
booktitle = {دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {روش شبکه بولتزمن، بویلرچگالشی، چگالش، مکش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی لتیز بولتزمن و حل تحلیلی انتقال حرارت چگالش گازدودکشدر بویلرچگالشی
%A اسدالهی, آرش
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران
%D 2014

[Download]