پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی, دوره (4), شماره (7), سال (2014-4) , صفحات (55-65)

عنوان : ( نقش رسانه در جذب تماشاگران تیم های فوتبال استان خراسان رضوی حاضر در لیگ آزادگان )

نویسندگان: سعید مرتضوی , محسن رجب زاده , علی جعفری , شهرام عباسی قلعه جوق , محمد گل محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسانه­ ها به­ عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل جذب تماشاگران محسوب می شوند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر معرفی و ارزیابی عوامل هشتگانة کارکردی رسانه ­ها در قالب یک مدل ساختاری و دستیابی به میزان اهمیت و عملکرد این عوامل بر جذب تماشاگران بود. جامعة آماری این پژوهش را تماشاگران لیگ آزادگان حاضر در ورزشگاه­ های فوتبال استان خراسان رضوی واقع در شهر مشهد تشکیل داد. برای جمع ­آوری داد­ه ­ها، از پرسشنامه استفاده به عمل آمد، و از تعداد 400 پرسشنامة توزیع شده 219 پرسشنامه تکمیل و 117 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. به­ منظور برازش مدل مفهومی از روش لیزرل و برای تعیین وضعیت عوامل کارکردی هشتگانة رسانه از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده گردید. نتایج نشان داد مدل ساختاری از برازش معنی دار برخوردار است، همچنین، یافته­ های حاصل از تحلیل شبکه اهمیت-عملکرد نشان داد پوشش خبری بازی­ ها توسط تلویزیون و پوشش تلویزیونی بازی­ ها از اهمیت و عملکرد بالایی برخوردارند، درحالی­که مصاحبه ­های تلویزیونی با بازیکنان و مربیان علیرغم اهمیت بالا از عملکرد مناسبی برخوردار نمی باشند.

کلمات کلیدی

, پوشش رسانه‌ای؛ تحلیل اهمیت, عملکرد؛ هواداران؛ فوتبال؛ لیگ آزادگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044712,
author = {مرتضوی, سعید and محسن رجب زاده and جعفری, علی and عباسی قلعه جوق, شهرام and گل محمدی, محمد},
title = {نقش رسانه در جذب تماشاگران تیم های فوتبال استان خراسان رضوی حاضر در لیگ آزادگان},
journal = {پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {7},
month = {April},
issn = {۲۳۴۵-۴۶۲۸},
pages = {55--65},
numpages = {10},
keywords = {پوشش رسانه‌ای؛ تحلیل اهمیت-عملکرد؛ هواداران؛ فوتبال؛ لیگ آزادگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش رسانه در جذب تماشاگران تیم های فوتبال استان خراسان رضوی حاضر در لیگ آزادگان
%A مرتضوی, سعید
%A محسن رجب زاده
%A جعفری, علی
%A عباسی قلعه جوق, شهرام
%A گل محمدی, محمد
%J پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی
%@ ۲۳۴۵-۴۶۲۸
%D 2014

[Download]