آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2014-8) , صفحات (639-648)

عنوان : ( بررسی تعیین مناطق مناسب جهت پایش خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره TRMM )

نویسندگان: هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکثر سیستم های ارزیابی خشکسالی عمدتاً برمبنای داده های بارش استوارند. اما کوتاه بودن دوره آماری بسیاری از داده ها، تراکم ناکافی ایستگاه هـا و کیفیت نامطلوب داده های شبکه های سنجش بارش، توانایی نشان دادن الگوی مکانی خشکسالی را کاهش می دهد. بنابراین لازم است منابع داده اقلیمـی، که بتوانند این نقیصه ها را مرتفع سازند، شناسایی نموده و پس از ارزیابی، به عنوان مکمل یا جایگزین مورد استفاده قرار گیرند. بر همـین اسـاس در ایـن پژوهش برای پایش خشکسالی در استان خراسان رضوی، با کمک داده ای 10 ایستگاه سینوپتیک و 107 ایستگاه باران سنجی واقع در این استان، اقـدام به ارزیابی داده های ماهانه ماهواره 3B43) TRMM) گردید. محاسبات پایش خشکسالی به کمک شاخص SPI و برای مقیاس هـای زمـانی 6 ،3 ،1 و 12 ماهه در دوره آماری 13ساله (1998 -2010 میلادی) انجام پذیرفت. ارزیابی داده های ماهانه ماهواره با کمک شاخصهـای CSI و R2 انجـام شـد. نتایج نشان داد غیر مقیاس زمانی 1 ماهه، سازگاری بسیار خوبی بین داده های ماهانه ماهواره و ایستگاه های زمینی وجود دارد. میزان مطابقـت، در تمـامی مقیاس های زمانی در بیشتر مناطق استان بیش از 50درصد بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده، برای دستیابی به دقت بیش از 60 درصـد در اسـتفاده از داده های ماهواره TRMM برای مناطق مختلف استان در مقیاس های زمانی 6 ،3،1 و 12 ماهه، باید به صورت زیر برای پـایش خشکسـالی اسـتفاده شود: 1 ماهه فقط برای مناطق شمالی، 3 ماهه برای تمامی مناطق غیر از بخش شرقی، 6 ماهه برای تمامی منـاطق غیـر از بخـش شـمالی و 12 ماهـه برای تمامی مناطق غیر از بخش شمالی و قسمتی از مرکز استان.

کلمات کلیدی

, پایش خشکسالی, ماهواره SPI , TRMM, استان خراسان رضوی, CSI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044719,
author = {غفوریان قدس کاملی, هادی and ثنائی نژاد, سیدحسین and داوری, کامران},
title = {بررسی تعیین مناطق مناسب جهت پایش خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره TRMM},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-4757},
pages = {639--648},
numpages = {9},
keywords = {پایش خشکسالی، ماهواره SPI ،TRMM، استان خراسان رضوی، CSI},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تعیین مناطق مناسب جهت پایش خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره TRMM
%A غفوریان قدس کاملی, هادی
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A داوری, کامران
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]