هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2014-11-22

عنوان : ( فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند ایلام )خصوصاً زون 2( در میدان نفتی آب تیمور )

نویسندگان: بهاره پورجمشیدی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , سید علی اکبر عبداللهی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند ایلام )سانتونین کامپانین( یکی از مهمترین مخازن نفتی جنوب غرب ایران میباشد. هدف از اینن مااعهن - شناسایی فرآیندهای دیاژنزی سازند ایلام در میدان نفتی آب تیمور و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی اسنت. کربننا های سازند ایلام )زون 2( در چنا منورد مااعهن تتنت تناثیر فرآینندهای دیناژنتیکی شنامی، شک نت ی انتنلا، دوعننومیتی شنندن فشننرد ی مکننانیکی و شننیمیایی )اسننتیلوعیتی شنندن( سننیمانی شنندن میکریتننی شنندن نئومورفی ن همناتیتی شندن تیریتنی شندن و ف نفاتی شندن رنرار رفتن انند نتنای مااعهنا تترو رافنی و لاگ های تتروفیزیکی نشان می دهد ک کیفیت مخزنی تتت تأثیر این فرآیندها دستخوش تغیینرا زینادی شند و ب طور کلی افزایش یافت است

کلمات کلیدی

سازند ایلام دیاژنز لاگ های تتروفیزیکی کیفیت مخزنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044735,
author = {پورجمشیدی, بهاره and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and سید علی اکبر عبداللهی موسوی},
title = {فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند ایلام )خصوصاً زون 2( در میدان نفتی آب تیمور},
booktitle = {هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2014},
location = {اراک, ايران},
keywords = {سازند ایلام دیاژنز لاگ های تتروفیزیکی کیفیت مخزنی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند ایلام )خصوصاً زون 2( در میدان نفتی آب تیمور
%A پورجمشیدی, بهاره
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A سید علی اکبر عبداللهی موسوی
%J هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2014

[Download]