پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان, دوره (30), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (39-58)

عنوان : ( مرجان های کربنیفر پسین سازند سردر در برش زلدو، کوه های ازبک کوه، خاور ایران مرکزی )

نویسندگان: مهدی بادپا , کاوه خاکسار , علیرضا عاشوری , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه مرجان های کربنیفرپسین سازند سردر، برش چینه شناسی زلدو درکوه های ازبک کوه انتخاب شد. پس از مطالعه بیش از 200 مقطع میکروسکوپی از سنگواره های مرجانی، 12 گونه متعلق به 7 جنس از مرجان های روگوزا و تابولاتا شناسایی شده است. مرجان های مورد مطالعه شامل جنس های روگوزای فاسیکولیت Fomichevella, Heintzella, Paraheritschioides؛ روگوزای سریوئید Minatoa و Kleopatriana ؛ هم چنین جنس های تابولای فاسیکولیت Multithecoporaو تابولای سریوئید Michelinia است. جنس (Fedorowski, 1967) Heintzella برای اولین بار از ایران گزارش می شود. این مرجان ها به دیرینگی باشکیرین پیشین میانی هستند، این سن برپایه کنودونت ها و فرامینیفرا نیز تاییدشده است. این مجموعه زون تجمعی مرجان های باشکیرین پیشین میانی سازند سردر است. بر پایه جغرافیای زیستی دیرینه، مرجان های مورد مطالعه از سه گروه مرجان های بومی (Minatoa )، جنس های مرجانی دارای توزیع نامنظم ‌و محدود Paraheritschioides, Klepatrina (Porfirivella)) و مرجان های دارای گسترش جهانی (Fomichevella, Heintzella, Multithecopora, Michelinia) تشکیل شده است. این فونا در زیرحوضه جنوبی(حوضه مدیترانه ای)اقیانوس تتیس گسترش داشتند.

کلمات کلیدی

, کربنیفر, مرجان, ازبک کوه, سازند سردر, جغرافیای زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044737,
author = {بادپا, مهدی and کاوه خاکسار and عاشوری, علیرضا and خانه باد, محمد},
title = {مرجان های کربنیفر پسین سازند سردر در برش زلدو، کوه های ازبک کوه، خاور ایران مرکزی},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان},
year = {2014},
volume = {30},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-8788},
pages = {39--58},
numpages = {19},
keywords = {کربنیفر، مرجان، ازبک کوه، سازند سردر، جغرافیای زیستی دیرینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مرجان های کربنیفر پسین سازند سردر در برش زلدو، کوه های ازبک کوه، خاور ایران مرکزی
%A بادپا, مهدی
%A کاوه خاکسار
%A عاشوری, علیرضا
%A خانه باد, محمد
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان
%@ 2008-8788
%D 2014

[Download]