سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , 2014-10-29

عنوان : ( شبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعی )

نویسندگان: بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سطح برگ گیاه یک فاکتور کلیدی و تعیین کننده جهت دریافت تشعشع، فتوسنتز ، تبادل انرژی و آب می باشد. بنابراین تخمین دقیق آن در مدلهای رشد گیاهی نقش مهمی دارد. هدف اصلی از این مطالعه شبیه سازی شاخص سطح برگ روزانه زعفران توسط یک تابع غیرخطی و بر اساس سن گیاه (زمان حرارتی تجمعی یا درجه روز رشد) بود.. داده‎های ورودی مورد نیاز مدل شامل داده‎های آب و هوا (درجه حرارت حداقل و حداکثر) و اطلاعات مربوط به گیاه بود. به منظور ساخت و ارزیابی مدل و جمع آوری داده های گیاهی مربوط به شاخص سطح برگ زعفران، آزمایشی طی دو سال زراعی 91-1390 و 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. مدل پیش‎بینی قابل قبولی از شبیه‎سازی شاخص سطح برگ زعفران با جذر میانگین مربعات خطا معادل %82/11 و کارایی مدلسازی معادل 97/0 نشان داد

کلمات کلیدی

, مدل, درجه حرارت, کارایی مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044757,
author = {میرهاشمی, بی بی ملیحه and بنایان اول, محمد and نظامی, احمد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {شبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعی},
booktitle = {سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران},
year = {2014},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {مدل، درجه حرارت، کارایی مدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعی
%A میرهاشمی, بی بی ملیحه
%A بنایان اول, محمد
%A نظامی, احمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
%D 2014

[Download]