اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت , 2013-01-30

عنوان : ( تأثیر استفاده از سطوح مختلف پلی‌آمین‌ها در دوره پس از برداشت بر عمر گلجایی گل بریدنی میخک Dianthus caryophyllus L. )

نویسندگان: مریم کهربائیان , مجید راحمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کاربرد پلی‌آمین‌ها در دورة پس از برداشت بر عمر گلجایی میخک، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در یک گلخانه تجاری در شهر مشهد اجرا شد. در این پژوهش‌ از دو رقم میخک استاندارد به نام‌های ‘Noblesse’ و ‘Harlem’ استفاده شد. گیاهان به روش هیدروپونیک پرورش یافتند. در این آزمایش ، اثر سه سطح مختلف (1/0، 05/0 و 01/0 میلی‌مولار) سه نوع پلی‌آمین (نمک‌های پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین) بر عمر گلجایی دو رقم مذکور مورد بررسی قرار گرفت. گل‌های بریدنی در بطری‌های محتوی آب مقطر استریل جای داده شدند و تیمارها بر روی آنها پاشیده شد. ویژگی مورد بررسی در این پژوهش عمر گلجایی بود. این نتایج نشان داد که تیمار نمک‌های پوترسین با غلظت 1/0 میلی‌مولار، اسپرمین با هر سه غلظت و اسپرمیدین با دو غلظت 05/0 و 1/0 میلی‌مولار توانستند عمر گلجایی را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهند. بنابراین استفاده از هر سه نوع پلی‌آمین با غلظت‌های ذکر شده برای هر دو رقم مذکور توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, میخک, عمر گلجایی, پلی‌آمین, پوترسین, اسپرمیدین, اسپرمین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044760,
author = {کهربائیان, مریم and مجید راحمی},
title = {تأثیر استفاده از سطوح مختلف پلی‌آمین‌ها در دوره پس از برداشت بر عمر گلجایی گل بریدنی میخک Dianthus caryophyllus L.},
booktitle = {اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {میخک، عمر گلجایی، پلی‌آمین، پوترسین، اسپرمیدین، اسپرمین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر استفاده از سطوح مختلف پلی‌آمین‌ها در دوره پس از برداشت بر عمر گلجایی گل بریدنی میخک Dianthus caryophyllus L.
%A کهربائیان, مریم
%A مجید راحمی
%J اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت
%D 2013

[Download]