مرتع و آبخیزداری, دوره (67), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (253-261)

عنوان : ( بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دمایی )

نویسندگان: , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بروموس کپه داغ (Bromus kopetdaghensis Drobov) گیاهی است چندساله از تیره Poaceae. این گیاه در تنوع زیستی مراتع مناطق خشک و نیمه خشک ایران حائز اهمیت است. این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی بذور این گیاه تحت تأثیر تیمارهای مختلف درجة حرارت در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار ، در آزمایشگاه دانشکد ة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال 1391 ، انجام شد. تیمارها شامل اثر دماهای ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجة سانتی گراد بر جوانه زنی بذر بودند. در هر تکرار از 25 بذر استفاده شد. نتایج نشان داد اثر تیمارهای مختلف درجة حرارت روی خصوصیات جوانه زنی بروموس کپه داغ معنی دار است، به طوری که کمترین سرعت جوانه زنی در دمای 5 درجه سانتیگراد با 26/2 بذر در روز و بیشترین سرعت جوانه زنی در دمای 35 درجه سانتیگراد با 39/11 بذر در روز بدست آمد. کمترین و بیشترین طول ساقه چه به ترتیب در تیمارهای دمایی 10 درجه سانتیگراد (با 48/2 سانتیمتر) و 35 درجه سانتیگراد (با 41/9 سانتیمتر) مشاهده شد. کمترین طول ساقه چه در تیمارهای دمایی 10 و 20 درجه سانتیگراد بدون تفاوت معنی دار (با 63/3 و 48/3 سانتیمتر) و بیشترین طول ریشه چه نیز در تیمارهای دمایی 35 درجه سانتیگراد (با 62/9 سانتیمتر) مشاهده شد. با توجه به مدل های رگرسیون برازش داده شده بین سرعت جوانه زنی و درجه حرارت، مقادیر درجه حرارت های حداقل، مطلوب و حداکثر به ترتیب در دامنه 71/0-25/4، 36/30-24، 48/45-01/41 درجه سانتیگراد بدست آمد.

کلمات کلیدی

, بروموس کپه داغی, جوانه زنی, درجة حرارت, دمای کاردینال, مدل رگرسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044767,
author = {, and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and , },
title = {بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دمایی},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2014},
volume = {67},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5044},
pages = {253--261},
numpages = {8},
keywords = {بروموس کپه داغی، جوانه زنی، درجة حرارت، دمای کاردینال، مدل رگرسیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دمایی
%A ,
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A ,
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2014

[Download]