پزشکی قانونی, دوره (20), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (37-47)

عنوان : ( بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر )

نویسندگان: سمیه رحیمی احمدآبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضربررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری (CBT) در کاهش خشم افراد مبتلا به ضربه سر بود. روش بررسی: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل 16 نفر از مبتلایان به ضربه سر شهرستان مشهد را تشکیل دادند که با روش نمونه گیری داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. هر دو گروه در سه مرحله زمانی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارهای سنجش در این پژوهش پرسشنامه خشم اشپیبرگر می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که گروه آزمایش که درمان شناختی-رفتاری را دریافت کردند در مقایسه با گروه کنترل که هیچ گونه روان­درمانی دریافت نکردند از نظر میزان کاهش خشم تفاوت معنی داری نداشتند. البته نتایج فرضیه های فرعی نشان داد که تفاوت معنی داری در گروه آزمایش در مولفه های خشم از جمله خشم حالت، خشم صفت، کنترل برون ریزی خشم و کنترل درون ریزی خشم نسبت به گروه کنترل وجود دارد. این یافته ها از لحاظ نظری و اهمیت آنها در مداخلات بالینی به بحث گذاشته شده اند. نتیجه گیری: از نتایج پژوهش حاضر می توان در جهت ارزیابی و تشخیص معتبر و دقیق تر اثرات ضربه سر در مراکز پزشکی قانونی استفاده کرد و همچنین خدمات (CBT) را به این گروه از جمعیت بالینی به عنوان یک درمان غیر دارویی (NMT) موثر، کارآمد و مقرون به صرفه ارایه داد.

کلمات کلیدی

, گروه درمانی شناختی, رفتاری, خشم, ضربه سر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044777,
author = {رحیمی احمدآبادی, سمیه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and مرتضی مدرس غروی and کارشکی, حسین},
title = {بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر},
journal = {پزشکی قانونی},
year = {2014},
volume = {20},
number = {2},
month = {September},
issn = {1027-1457},
pages = {37--47},
numpages = {10},
keywords = {گروه درمانی شناختی، رفتاری، خشم، ضربه سر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر
%A رحیمی احمدآبادی, سمیه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A مرتضی مدرس غروی
%A کارشکی, حسین
%J پزشکی قانونی
%@ 1027-1457
%D 2014

[Download]