دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2014-11-12

عنوان : ( بررسی گروه درمانی راه حل مدار بر ارتباط موثر دختران گریزان از منزل )

نویسندگان: ریحانه اکبرزاده , سیدعلی کیمیایی , جواد غفوری نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی کارآمدی گروه درمانی راه حل مدار بر ارتباط موثر دختران گریزان از منزل بود. این پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود که در آن تعداد 30 نفر آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از میان 65 دختر گریزان ساکن در یکی از مراکز بهزیستی شهر مشهد انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه مهارت های زندگی فرم الف می باشد که آزمودنی ها قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل به آن پاسخ دادند. داده ها از طریق تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درمان گروهی راه حل محور بر ارتباط دختران گریزان از منزل تأثیر معنادار داشته است.

کلمات کلیدی

, گروه درمانی راه حل مدار, ارتباط موثر, دختران گریزان از منزل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044780,
author = {ریحانه اکبرزاده and کیمیایی, سیدعلی and غفوری نسب, جواد},
title = {بررسی گروه درمانی راه حل مدار بر ارتباط موثر دختران گریزان از منزل},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2014},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {گروه درمانی راه حل مدار، ارتباط موثر، دختران گریزان از منزل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی گروه درمانی راه حل مدار بر ارتباط موثر دختران گریزان از منزل
%A ریحانه اکبرزاده
%A کیمیایی, سیدعلی
%A غفوری نسب, جواد
%J دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2014

[Download]