بورس اوراق بهادار, دوره (6), شماره (24), سال (2014-3) , صفحات (79-101)

عنوان : ( بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مصطفی کاظمی , بهزاد کاردان , بهاره حقیقی طلب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش کاربردی- تجربی بوده و رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت ها را بررسی می نماید. هدف این است که چه سطحی از بدهی می تواند به عنوان ابزاری نظام بخش منجر به کارایی بیشتر گردد و آیا ساختار سرمایه در شرکت های کاراتر در برگیرنده ی نسبت بدهی به سرمایه بالاتر و یا پایین تری می باشد؟روش ارزیابی کارایی شرکت ها، تحلیل پوششی داده ها(DEA) است که ده نسبت مالی، به عنوان ورودی و خروجی های این تکنیک، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1388)در چهار صنعت استخراج شده اند سپس با متوسط ارزش بازار سهام هر شرکت، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جمع دارایی ها را تعدیل نموده ایم.پس از تعیین کارایی، فرضیات تحقیق با استفاده از دو مدل رگرسیونی با متغیرهای کنترلی آزمون شده اند. نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار میان کارایی و نسبت بدهی را نشان می دهد؛ همچنین رابطه این دو متغیر با تعدادی از متغیرهای کنترلی مورد استفاده معنادار می باشد.

کلمات کلیدی

, کارایی, تحلیل پوششی داده ها, بدهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044789,
author = {عباس زاده, محمدرضا and کاظمی, مصطفی and کاردان, بهزاد and حقیقی طلب, بهاره},
title = {بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها},
journal = {بورس اوراق بهادار},
year = {2014},
volume = {6},
number = {24},
month = {March},
issn = {5431-2228},
pages = {79--101},
numpages = {22},
keywords = {کارایی، تحلیل پوششی داده ها، بدهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
%A عباس زاده, محمدرضا
%A کاظمی, مصطفی
%A کاردان, بهزاد
%A حقیقی طلب, بهاره
%J بورس اوراق بهادار
%@ 5431-2228
%D 2014

[Download]