اقتصاد پولی، مالی, دوره (20), شماره (7), سال (2014-6) , صفحات (2-26)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: عبدالرضا اسعدی , محمدرضا عباس زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معنادار ی آزمون شده اند.نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، سودآوری تاثیر منفی معناداری بر نسبت های اهرمی داشته است. تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه نیز مثبت و معنا دار بوده است. هم چنین تاثیر نسبت دارایی های ثابت مشهود بر بدهی های کوتاه مدت منفی معنا دار، اما بر بدهی های بلند مدت مثبت و معنا دار بوده است به گونه ای که با افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، بدهی های بلند مدت شرکت ها افزایش و بدهی های کوتاه مدت آنها کاهش یافته اند. نتایج تحقیق تاثیر معناداری را برای متغیر اندازه شرکت بر حجم بدهی ها در ساختار سرمایه نشان نمی دهد. از سوی دیگر تحقیق حاضر نشان داد که مالکیت دولتی شرکت ها می تواند تاثیر معناداری بر متغیرهای تعیین کننده ساختار سرمایه داشته باشد و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظریه سلسله مراتبی (ترجیحی) منابع مالی مورد تایید قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, ساختار سرمایه, نسبت های اهرمی, سودآوری, دارایی های ثابت مشهود, فرصت های سرمایه گذاری, مالکیت دولت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044790,
author = {عبدالرضا اسعدی and عباس زاده, محمدرضا},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2014},
volume = {20},
number = {7},
month = {June},
issn = {2251-8452},
pages = {2--26},
numpages = {24},
keywords = {ساختار سرمایه، نسبت های اهرمی، سودآوری، دارایی های ثابت مشهود، فرصت های سرمایه گذاری، مالکیت دولت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران
%A عبدالرضا اسعدی
%A عباس زاده, محمدرضا
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2014

[Download]