پژوهش نامه معارف قرآنی, دوره (1), شماره (13), سال (2013-8) , صفحات (83-100)

عنوان : ( ردی بر آرای مستشرقان درباره منشاء بشری قرآن )

نویسندگان: طاهره رحیم پور ازغدی , علیرضا آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرسش از منشاء قرآن همواره از سوی مخالفان و موافقان دین اسلام مطرح بوده است. از قرن نوزدهم، این پرسش محور مطالعات بسیاری از مستشرقان قرار گرفت و دیدگاه های گوناگونی در این باره ارائه شد. در این مقاله، ابتدا اهم دیدگاه های اندیشمندان اسلامی درباره منشاءء قرآن بیان شده است و آنگاه مهم ترین دیدگاه های قرآن پژوهان غربی در این باره به روش کتابخانه ای استقراء گردید که بر اساس آن، مشخص شد که اهم نظرات درباره منشاءء قرآن از دیدگاه مستشرقان عبارت است از: صرع و بیماری، تجلی نَفسی، نبوغ ذاتی، فرهنگ و عقائد عرب جاهلی، آیین حنفاء، شعراء، کُتُب مقدس سایر ادیان، الهی و غیر وحیانی و نیز الهی و وحیانی. در مقاله حاضر از میان این نظرات، شش دیدگاه که با صراحت بیشتری به بشری بودن منشاءء قرآن اشاره داشتند، با توجه به دیدگاه های متقن اندیشمندان اسلامی نقد شده است. روش نقد به این صورت است که ابتدا ادله عام الهی بودن منشاء قرآن در دو قالب ادله درون دینی و ادله برون دینی مطرح شده و از این رهگذر، دیدگاه هایی که منشاء قرآن را بشری می دانند، رد می شود و آنگاه نقد خاصِ هر یک از دیدگاه ها بیان می گردد و به این ترتیب، اهمِ دیدگاه مستشرقان پیرامون منشاء قرآن بررسی و نقد می شود.

کلمات کلیدی

, قرآن, منشاء قرآن, منابع وحی, مستشرقان, آراء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044808,
author = {رحیم پور ازغدی, طاهره and آزاد, علیرضا},
title = {ردی بر آرای مستشرقان درباره منشاء بشری قرآن},
journal = {پژوهش نامه معارف قرآنی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {13},
month = {August},
issn = {2008-9252},
pages = {83--100},
numpages = {17},
keywords = {قرآن، منشاء قرآن، منابع وحی، مستشرقان، آراء مستشرقان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ردی بر آرای مستشرقان درباره منشاء بشری قرآن
%A رحیم پور ازغدی, طاهره
%A آزاد, علیرضا
%J پژوهش نامه معارف قرآنی
%@ 2008-9252
%D 2013

[Download]