چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک , 2014-06-25

عنوان : ( بررسی عددی تاثیر معیار توقف مراحل سیکل جذب سطحی و شرایط محیطی بر عملکرد چیلر جذب سطحی خورشیدی )

نویسندگان: میلاد آذرفر , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه بستر جاذب یک سیستم جذب سطحی خورشیدی باا جفت جاذب و جذب شونده سیلیکاژل آب، با در نظر گرفتن مقاومت - انتقال جرم برون ذرهای به صورت سه بعدی توسط کد عددی فرتارن مدلسازی شده است. صحت نتایج بهدست آمده توسط تطابق آنها با یک مدل آزمایشگاهی سنجیده شده است. هاد از ایان مطالعاه باا توجه به متغیر بودن میااان تاابخ خورشاید در مکاان و زماان هاای متفاوت، بررسی تاثیر تغییرات دمای آب گرم ورودی در بستر جااذب میباشد. علاوه بر این تاثیر افاایخ مدت زماان فرا یناد جاذب فشاار ثابت بر عملکرد سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بهدسات آمده نشان میدهند، با افاایخ دمای ورودی سایال ناقاا انارژی باه بستر جاذب علاوه بر انرژی دریاافتی سیساتم، سارمای تولیاد شاده توسط اواپراتور نیا افاایخ مییابد کاه در نهایات منجار باه کااهخ ضریب عملکرد سیساتم شاده، در حاالی کاه تاوان تیریاد مص او سیستم افاایخ مییابد. همچنین نتایج نشان دادند که ایان افااایخ توان تیرید مص و سیستم برای سایکلی کاه مادت زماان فرایناد جذب آن طولانیتر است، بیختر میباشد.

کلمات کلیدی

, جاذب ساطحی, انارژی خورشایدی, عملکارد سیستم, دمای سیال ناقا انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044812,
author = {آذرفر, میلاد and نیازمند, حمید},
title = {بررسی عددی تاثیر معیار توقف مراحل سیکل جذب سطحی و شرایط محیطی بر عملکرد چیلر جذب سطحی خورشیدی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {جاذب ساطحی، انارژی خورشایدی، عملکارد سیستم، دمای سیال ناقا انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی تاثیر معیار توقف مراحل سیکل جذب سطحی و شرایط محیطی بر عملکرد چیلر جذب سطحی خورشیدی
%A آذرفر, میلاد
%A نیازمند, حمید
%J چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
%D 2014

[Download]