سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( بررسی روند پتانسیل قابل معدنی شدن نیتروژن (PMN ) برخی از کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف )

نویسندگان: فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به اهمیت کاربرد کودهای آلی در بخش کشاورزی این تحقیق به منظور ارزیابی پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی در شرایط مختلف رطوبتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. میزان رهاسازی نیتروژن در چهار نوع کود آلی (لجن فاضلاب، کود مرغی، کود گاوی، کاه و کلش گندم) در دو سطح رطوبت خاک 40 (کم) و 75 (زیاد) درصد ظرفیت زراعی و در فواصل زمانی10 روز به مدت 60 روز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با گذشت زمان و افزایش رطوبت مقدارPMN کاهش یافت و بیشترین شیب کاهش مقادیر PMN در فاصله زمانی 10 تا 40 روز به دست آمد.

کلمات کلیدی

, نیتروژن , کود آلی, رطوبت, پتانسیل معدنی شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044820,
author = {مدرومی, فتح اله and امامی, حجت and خراسانی, رضا and آستارائی, علیرضا},
title = {بررسی روند پتانسیل قابل معدنی شدن نیتروژن (PMN ) برخی از کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف},
booktitle = {سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {نیتروژن ، کود آلی، رطوبت، پتانسیل معدنی شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند پتانسیل قابل معدنی شدن نیتروژن (PMN ) برخی از کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف
%A مدرومی, فتح اله
%A امامی, حجت
%A خراسانی, رضا
%A آستارائی, علیرضا
%J سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2014

[Download]