سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( بررسی و تعیین شاخص فرسایندگی باران درایستگاه تحقیقاتی سنگانه )

نویسندگان: یونس مظلوم علی آبادی , حجت امامی , علی اکبر عباسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات انجام شده نشان میدهند که بین شاخص ویشمایر و مدل USLE و هدررفت خاک در بسیاری از مناطق دنیا بیشترین همستگی وجود دارد. هدف از این پژوهش بررسی شاخصهای مختلف باران براساس حداکثر شدت در فواصل زمانی متفاوت در هر باران بود. به منظور این تحقیق یکی از زیر حوضههای پایگاه تحقیقاتی سنگانه کلات که در 121 کیلومتری شمال شرقی مشهد در نزدیکی روستای سنگانه واقع شده است، انتخاب گردید. در این پژوهش مجموع 13 بارندگی منجر به رسوب طی سه سال مورد بررسی قرار گرفت که در هر بارندگی انرژی جنبشی کل باران با جمع کردن انرژی جنبشیهای فواصل زمانی 21 دقیقه ای محاسبه شد. نتایج نشان داد همبستگی میان مقادیر شاخص فرسایندگی EI45، EI40، EI10 که بیانگر حداکثر شدت در زمان های 10و ، 40 و 45 دقیقه میباشد در سطح یک درصد معنی دار بودوو می توان برای محاسبه میزان فرسایش در این منطقه از شاخص های فرسایندگی 40EI و 45EI که ضریب همبستگی بالایی با میزان فرسایش صورت گرفته دارند در نظر گرفت و برای پیش بینی میزان فرسایش خاک و انجام عملیات حفاظتی برای جلوگیری از تلفات خاک انجام داد.

کلمات کلیدی

, فرسایندگی باران, شدت بارندگی, فرسایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044822,
author = {مظلوم علی آبادی, یونس and امامی, حجت and علی اکبر عباسی},
title = {بررسی و تعیین شاخص فرسایندگی باران درایستگاه تحقیقاتی سنگانه},
booktitle = {سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {فرسایندگی باران، شدت بارندگی، فرسایش خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تعیین شاخص فرسایندگی باران درایستگاه تحقیقاتی سنگانه
%A مظلوم علی آبادی, یونس
%A امامی, حجت
%A علی اکبر عباسی
%J سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2014

[Download]