سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول )

نویسندگان: فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی کارآیی مدل مرتبه اول برای برآورد میزان رهاسازی نیتروژن برخی از کودهای آلی در شرایط مختلف رطوبتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. میزان رهاسازی نیتروژن در چهار نوع کود آلی (لجن فاضلاب، کود مرغی، کود گاوی، کاه و کلش گندم) در دو سطح رطوبت خاک 40 (کم) و 75 (زیاد) درصد ظرفیت زراعی و در فواصل زمانی10 روز به مدت 60 روز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در مدل مرتبه اول شاخص فراهمی نیتروژن (N0k) به ترتیب کود مرغی > کود گاوی > لجن فاضلاب > کاه وکلش گندم بود و ثابت سرعت رهاسازی نیتروژن (k) در کاه و کلش گندم نسبت به سایر مواد آلی کمترین مقدار بود. افزایش رطوبت از 40 به 75 درصد ظرفیت زراعی موجب افزایش مقدار نیتروژن رهاسازی شده (Nmin) و ثابت سرعت رهاسازی نیتروژن شد.

کلمات کلیدی

, تخمین, نیتروژن, مدل مرتبه اول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044823,
author = {مدرومی, فتح اله and امامی, حجت and خراسانی, رضا and آستارائی, علیرضا},
title = {تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول},
booktitle = {سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تخمین، نیتروژن، مدل مرتبه اول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول
%A مدرومی, فتح اله
%A امامی, حجت
%A خراسانی, رضا
%A آستارائی, علیرضا
%J سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2014

[Download]