سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( تاثیز ضایعات کارخا چرم، بیوچار و پتاسیم بر میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک )

نویسندگان: فرشته نبوی نیا , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ضایعات دباغی قبل از مرحله کروم زنی و بیوچار بر میزان عناصر پرمصرف خاک بود. این تحقیق به صورت طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار با فاکتورهای ضایعات دباغی در سه سطح صفر (TW0)، 5/2 (TW2.5) و 5 درصد (TW5) و بیوچار در دو سطح صفر (B0) و 5/2 (B2.5) تن در هکتار انجام شد. جهت رسیدن به تعادل، گلدان ها سه ماه در شرایط ظرفیت زراعی نگهداری شدند. نتایج نشان داد استفاده از ضایعات دباغی و بیوچار سبب افزایش نیتروژن و فسفر خاک شد. همچنین با افزودن ضایعات دباغی و بیوچار پتاسیم خاک تغییر معنی داری نداشت.

کلمات کلیدی

, ضایعات چرم, بیوچار, عناصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044824,
author = {نبوی نیا, فرشته and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and لکزیان, امیر},
title = {تاثیز ضایعات کارخا چرم، بیوچار و پتاسیم بر میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک},
booktitle = {سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ضایعات چرم، بیوچار، عناصر پرمصرف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیز ضایعات کارخا چرم، بیوچار و پتاسیم بر میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک
%A نبوی نیا, فرشته
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%J سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2014

[Download]